Mhinduro yeBhaibheri

Zvitendero zvakawanda zvechiKristu zvinodzidzisa kuti Mwari Utatu. Asi chimboona zvinotaurwa nebhuku rinonzi Encyclopædia Britannica: “Shoko rokuti Utatu kana kuti dzidziso yacho hazviwaniki muTestamende Itsva . . . Dzidziso iyi yakatanga zvishoma nezvishoma kwemazana emakore uye pachiwanzova nokukavadzana chaizvo nezvayo.

Kutaura chokwadi, Mwari anotaurwa nezvake muBhaibheri hapana paanomborondedzerwa sechikamu pana vanamwari vatatu. Ona zvinotaurwa nemavhesi aya eBhaibheri:

Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete.Dheuteronomio 6:4.

Imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.Pisarema 83:18.

Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.Johani 17:3.

Mwari anongova mumwe chete.VaGaratiya 3:20.

Sei zvitendero zvakawanda zvechiKristu zvichiti Mwari Utatu?