Enda pane zvauri kuda

Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here?

Vanhu Vakachenjera Ndivo Vakanyora Bhaibheri Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Bhaibheri iro rinozivikanwawo seMagwaro Matsvene, rine mashoko akawanda anopa uchenjeri. Cherechedza uone kuti Bhaibheri pacharo rinozvirondedzera sei: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” (2 Timoti 3:​16) Pane umboo hwakawanda hunotsigira izvozvo. Chimbofunga zvinotevera:

  • Hapana akambobudirira pakupikisa Bhaibheri nezvekururama kwaro parinotaura nyaya dzakaitika kare.

  • Vanhu vakanyora Bhaibheri vaiva vakavimbika uye hapana chavaisiya. Kuvimbika ikoko kwakaita kuti chokwadi chibudiswe pachena.

  • Bhaibheri rine dingindira rimwe chete: kutsigira kuti Mwari ane kodzero yokutonga vanhu uye kuzadziswa kwechinangwa chake pachishandiswa Umambo hwake hwokudenga.

  • Kare kare pane dzimwe nyaya dzesayenzi idzo vanhu vakawanda vaibvumirana nezvadzo nepo vakanga vakarasika. Asi Bhaibheri paraitaura nyaya idzodzo rakanga rakarurama pasinei nokuti rakanga ranyorwa kare-kare.

  • Nhoroondo dzakanyorwa dzinoratidza kuti uprofita hweBhaibheri kana kuti zvarinotaura ndezvechokwadi.