Enda pane zvauri kuda

Tsika Uye Mararamiro

Wanano Uye Mhuri

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kuva Nemhuri Inofara?

Mazano ouchenjeri anobva muBhaibheri akabatsira varume nevakadzi vakawanda kuti vafare mumhuri.

Bhaibheri Rinotii Nezvewanano?

Mazano ari muBhaibheri anogonawo kubatsira vakaroorana kuti vasanetsana kana kuti vagadzirise zvinhu zvinenge zvichinetsa.

Bhaibheri Rinotii Nezvekugara Pamwe Chete Musina Kuchata?

Mitemo yaMwari inotiudza zvatingaita kuti tive nemhuri dzinofara uye zvaanotaura zvagara zvichibatsira vaya vanoteerera.

Bhaibheri Pane Zvarinotaura Here Nezvekuroorana Kwengochani?

Muvambi wewanano anofanira kuziva kuti, kuti vanhu vakaroorana vachembedzane uye vachifara vanofanira kuita sei.

Bhaibheri Rinobvumidza Kurambana Here?

Inzwa zvinobvumirwa naMwari uye zvaanovenga.

Barika Rinobvumirwa Here?

Pfungwa yacho yakabva kuna Mwari here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri nezvebarika.

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvekuroorana Kwevanhu Vemarudzi Akasiyana?

Ona zvinotaurwa neBhaibheri nezvekufanana kwakaita marudzi uye kuroorana kwevanhu ava.

Zvinorevei ‘Kukudza Baba Naamai Vako’?

Unogona kushamiswa nezvinorehwa nemurayiro uyu.

Bhaibheri Rinotii Nezvekuchengeta Vabereki Vakwegura?

Bhaibheri rine mienzaniso yevarume nevakadzi vaiva nekutenda vakaita kudaro. Rinopawo mazano anoshanda ekubatsira vanenge vachivachengeta.

Bonde

Bhaibheri Rinoti Chii Nezveungochani?

Mwari anoona sei kuita ungochani? Munhu ane chido chokuita ungochani angafadza Mwari here?

Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira Uye Kutaura Nezvebonde Paindaneti?

Zvinhu zvinovaraidza asi zvichibudisa nyaya dzebonde zvazara kwose-kwose. Kuwanda kwazvo kunoreva here kuti kuzviona kana kuzviverenga hakuna kuipa?

VaKristu Vanofanira Kushandisa Nzira Dzokuzvidzivirira Kuti Vasabata Pamuviri Here?

Panyaya yokushandisa nzira dzokuzvidzivirira kuti usabata pamuviri, pane mutemo unofanira kufungwa nezvawo here nevakaroorana?

Ndingaitei Kuti Ndisashungurudzwa Panyaya Dzepabonde?

Mazano 7 anobva muBhaibheri anogona kukubatsira kuti ukunde dambudziko rokushungurudzwa panyaya dzepabonde.

Vabereki Vangadzidzisa Sei Vana Vavo Nezvebonde?

Bhaibheri rine mazano akawanda anokubatsirai pakutaura nevana venyu nezvebonde uye pakuvadzivirira pavanhu vanoda zvokubhinya.

Zvisarudzo

MuKristu Anogona Here Kuenda Kuchipatara Kuti Anorapwa?

Mwari ane basa here nemarapirwo atinosarudza?

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvokuisirwa Ropa?

Maererano neBhaibheri, Mwari akapa murayiro wokuti ‘regai ropa.’ Izvi zvinoshanda sei mazuva ano?

Bhaibheri Rinotii Nezvekubvisa Pamuviri?

Upenyu hwemunhu hunotangira papi? Mwari anoregerera munhu anenge akambobvisa pamuviri here?

Matattoo—Bhaibheri Rinoti Chii Nezvawo?

Unofarira here matattoo? Ndezvipi zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri zvaunofanira kufunga nezvazvo?

Bhaibheri Rinotii Nezvezvishongo Uye Kupoda poda?

Bhaibheri rinorambidza kuzvishongedza kwerudzi urwu here?

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvedoro? Pane Chakaipa Here Nekurinwa?

Bhaibheri rinototaura zvakanakira waini nedoro.

Kusvuta Kwakaipa Here?

Mubvunzo uyu ungapindurwa sei iro Bhaibheri risingatauri nezvekusvuta?

Mwari Anoti Kudii Panyaya Yekubheja?

Bhaibheri harina parinonyatsotaura nezvekubheja, saka tingaziva sei kuti Mwari anoti kudii panyaya iyi?

Mwari Ndiye Anogara Aronga Zvinhu Zvose Zvinozoitika Here?

Vakawanda vanoti ndiMwari akagara aronga zvinozoitika muupenyu hwavo. Zvisarudzo zvedu ndizvo zvinotema kubudirira kwatichazoita muupenyu here?

Ndingaita Sei Zvisarudzo Zvakanaka?

Mazano 6 ari muBhaibheri anogona kukubatsira kuti uwane uchenjeri uye kunzwisisa.

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupa?

Kupa kunofadza Mwari kwakaita sei?