Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Tinoraramirei?

Tinoraramirei?

Mhinduro yeBhaibheri

Mubvunzo wokuti tinoraramirei unogona kubvunzwa nenzira dzakasiyana-siyana dzakadai sokuti Nei tiri panyika? kana kuti Upenyu hwangu hune chinangwa here? Bhaibheri rinoratidza kuti chinangwa chokurarama ndechokuti tive neukama naMwari. Funga nezvezvinhu zviri pasi apa zvinotaurwa neBhaibheri.

  • Mwari ndiye Musiki wedu. Bhaibheri rinoti: “[Mwari] ndiye akatisika, kwete isu pachedu.”—Pisarema 100:3; Zvakazarurwa 4:11.

  • Mwari ane chinangwa pazvinhu zvose zvaakasika kusanganisira isu.Isaya 45:18.

  • Mwari akatisika tiine chido chokunamata, icho chinoita kuti tide kuziva chinangwa cheupenyu. (Mateu 5:3) Anoda kuti tizadzise chido ichocho.Pisarema 145:16.

  • Tinozadzisa chido chedu chekunamata nekuva neukama naMwari. Kunyange zvazvo vamwe vachifunga kuti hazviiti kuti munhu ave shamwari yaMwari, Bhaibheri rinotikurudzira kuti: “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”—Jakobho 4:8; 2:23.

  • Kuti tive shamwari yaMwari, tinofanira kurarama zvinoenderana nechinangwa chaakatisikira. Bhaibheri rinotaura chinangwa ichi pana Muparidzi 12:13 richiti: “Itya Mwari uchichengeta mirayiro yake, nokuti iri ndiro basa guru romunhu raakasikirwa kuita.”Bhaibheri Rinoera.

  • Mune ramangwana, Mwari paachabvisa matambudziko ose uye paachapa upenyu husingaperi kushamwari dzake kureva vaya vanomunamata, ndipo patichanyatsorarama zvinoenderana nechinangwa chatakasikirwa.Pisarema 37:10, 11.

 

Inzwa zvimwe

URONGWA HWOKUDZIDZA BHAIBHERI

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Chokwadi Pamusoro paMwari Ndechipi?

Unofunga kuti Mwari anokuda here? Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti Mwari ane unhu hwakaita sei uye zvaungaita kuti uve pedyo naye.