Enda pane zvauri kuda

Bhaibheri Ishoko raMwari Here?

Bhaibheri Ishoko raMwari Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Vanyori vakawanda veBhaibheri vanotaura kuti Mwari ndiye aivatungamirira pane zvavainyora. Ona mienzaniso yacho:

  • Mambo Dhavhidhi akati: “Mudzimu waJehovha ndiwo wakataura uchindishandisa, shoko rake raiva parurimi rwangu.”​—2 Samueri 23:​1, 2.

  • Muprofita Isaya akati: “Zvanzi naChangamire Ishe, Jehovha wemauto.”​—Isaya 22:15.

  • Muapostora Johani akati: “Zvakazarurwa naJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari.”​—Zvakazarurwa 1:1.