Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Bhaibheri Ishoko raMwari Here?

Bhaibheri Ishoko raMwari Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Vanyori vakawanda veBhaibheri vanotaura kuti Mwari ndiye aivatungamirira pane zvavainyora. Ona mienzaniso yacho:

  • Mambo Dhavhidhi akati: “Mudzimu waJehovha ndiwo wakataura uchindishandisa, shoko rake raiva parurimi rwangu.2 Samueri 23:1, 2.

  • Muprofita Isaya akati: “Zvanzi naChangamire Ishe, Jehovha wemauto.Isaya 22:15.

  • Muapostora Johani akati: “Zvakazarurwa naJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari.Zvakazarurwa 1:1.