Enda pane zvauri kuda

Nyika Ichaparadzwa Here?

Mhinduro yeBhaibheri?

 Aiwa, nyika haizomboparadzwi, kupiswa nemoto, kana kutsiviwa neimwe. Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari akasika nyika kuti igarwe nekusingaperi.

  •   “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”—Pisarema 37:29.

  •   “[Mwari] akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.”—Pisarema 104:5.

  •   “Nyika inogara iripo nokusingagumi.”—Muparidzi 1:4.

  •   “Muumbi wenyika noMuiti wayo, Iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe.”—Isaya 45:18.

Vanhu vachaparadza nyika here?

 Mwari haasi kuzorega vanhu vachiparadza nyika nekuisvibisa, nehondo kana kuti nedzimwewo nzira. Asi ‘achatoparadza vaya vanoparadza nyika.’ (Zvakazarurwa 11:18) Achazviita sei?

 Mwari achabvisa hurumende dzese dzevanhu idzo dzakundikana kuchengetedza nyika, oita kuti Umambo hwekudenga hutonge. (Dhanieri 2:44; Mateu 6:9, 10) Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, ndiye achange ari mambo weUmambo hwacho. (Isaya 9:6, 7) Paakanga ari panyika, Jesu akaratidza kuti aiva nesimba panjodzi dzinoitika dzega. (Mako 4:35-41) Paanenge ava kutonga saMambo weUmambo hwaMwari, Jesu achaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panyika. Achagadzirisa nyika kuti ive sezvakanga zvakaita munda weEdheni.—Mateu 19:28; Ruka 23:43.

Bhaibheri rinodzidzisa kuti nyika ichaparadzwa nemoto here?

 Aiwa, haridzidzisi izvozvo. Vamwe vanofunga kudaro nekuti havanzwisisi zvinotaurwa pana 2 Petro 3:7, apo panoti: “Matenga nenyika zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto.” Inzwa zvinhu zviviri zvinotibatsira kunzwisisa zvinorehwa nemashoko iwayo:

  1.   Bhaibheri rinoshandisa mashoko ekuti “matenga,” “nyika,” uye “moto” kuchireva zvinhu zvakasiyana-siyana. Semuenzaniso, Genesisi 11:1 inoti: “Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete.” Muvhesi iyi, “nyika” iri kureva vanhu.

  2.   Mamwe mavhesi ari muna 2 Petro chitsauko 3 anoratidza zvinorehwa nematenga, nyika uye moto zvinotaurwa pavhesi 7. Mavhesi 5 ne6 anotaura nezveMafashamo epanguva yaNoa. Panguva iyoyo, nyika yakaparadzwa asi pasi richiripo. Mafashamo akaparadza vanhu vakanga vakaipa kana kuti “nyika.” (Genesisi 6:11) Akaparadzawo “matenga,” kureva vanhu vaitonga nyika iyoyo. Saka vanhu vakaipa ndivo vakaparadzwa, kwete nyika chaiyo chaiyo. Noa nemhuri yake vakapona pakaparadzwa nyika yepanguva iyoyo uye vakazorarama panyika Mafashamo paakapera.—Genesisi 8:15-18.

 Kungofanana nezvakaitika paMafashamo, “moto” unotaurwa nezvawo pana 2 Petro 3:7, unoreva kuparadzwa kuchaitwa vanhu vakaipa. Mwari anovimbisa kuti kuchava ‘nematenga matsva nenyika itsva’ muchange muine “kururama.” (2 Petro 3:13) “Nyika itsva,” kureva vanhu vanoteerera, ichange ichitongwa ‘nematenga matsva,’ kureva Umambo hwaMwari. Umambo ihwohwo huchaita kuti nyika yese ive paradhiso.—Zvakazarurwa 21:1-4.