Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nyika Ichaparadzwa Here?

Mhinduro yeBhaibheri?

Aiwa, nyika haizomboparadzwi, kupiswa nemoto, kana kutsiviwa neimwe. Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari akasika nyika kuti igarwe nekusingaperi.

  • “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”—Pisarema 37:29.

  • “[Mwari] akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.”—Pisarema 104:5.

  • “Nyika inogara iripo nokusingagumi.”—Muparidzi 1:4.

  • “Muumbi wenyika noMuiti wayo, Iye akaisimbisa kwazvo, asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe.”—Isaya 45:18.

Vanhu vachaparadza nyika here?

Mwari haasi kuzorega vanhu vachiparadza nyika nekuisvibisa, nehondo kana kuti nedzimwewo nzira. Asi ‘achatoparadza vaya vanoparadza nyika.’ (Zvakazarurwa 11:18) Achazviita sei?

Mwari achabvisa hurumende dzese dzevanhu idzo dzakundikana kuchengetedza nyika, oita kuti Umambo hwekudenga hutonge. (Dhanieri 2:44; Mateu 6:9, 10) Jesu Kristu, Mwanakomana waMwari, ndiye achange ari mambo weUmambo hwacho. (Isaya 9:6, 7) Paakanga ari panyika, Jesu akaratidza kuti aiva nesimba njodzi dzinoitika dzega. (Mako 4:35-41) Paanenge ava kutonga saMambo weUmambo hwaMwari, Jesu achaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panyika. Achagadzirisa nyika kuti ive sezvakanga zvakaita munda weEdheni.—Mateu 19:28; Ruka 23:43.

Bhaibheri rinodzidzisa kuti nyika ichaparadzwa nemoto here?

Aiwa, haridzidzisi izvozvo. Vamwe vanofunga kudaro nekuti havanzwisisi zvinotaurwa pana 2 Petro 3:7, apo panoti: “Matenga nenyika zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto.” Inzwa zvinhu zviviri zvinotibatsira kunzwisisa zvinorehwa nemashoko iwayo:

  1. Bhaibheri rinoshandisa mashoko ekuti “matenga,” “nyika,” uye “moto” kuchireva zvinhu zvakasiyana-siyana. Semuenzaniso, Genesisi 11:1 inoti: “Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete.” Muvhesi iyi, “nyika” iri kureva vanhu.

  2. Mamwe mavhesi ari muna 2 Petro chitsauko 3 anoratidza zvinorehwa nematenga, nyika uye moto zvinotaurwa pavhesi 7. Mavhesi 5 ne6 anotaura nezveMafashamo epanguva yaNoa. Panguva iyoyo, nyika yakaparadzwa asi pasi richiripo. Mafashamo akaparadza vanhu vakanga vakaipa kana kuti “nyika.” (Genesisi 6:11) Akaparadzawo “matenga,” kureva vanhu vaitonga nyika iyoyo. Saka vanhu vakaipa ndivo vakaparadzwa, kwete nyika chaiyo chaiyo. Noa nemhuri yake vakapona pakaparadzwa nyika yepanguva iyoyo uye vakazorarama panyika Mafashamo paakapera.—Genesisi 8:15-18.

Kungofanana nezvakaitika paMafashamo, “moto” unotaurwa nezvawo pana 2 Petro 3:7, unoreva kuparadzwa kuchaitwa vanhu vakaipa. Mwari anovimbisa kuti kuchava ‘nematenga matsva nenyika itsva’ muchange muine “kururama.” (2 Petro 3:13) “Nyika itsva,” kureva vanhu vanoteerera, ichange ichitongwa ‘nematenga matsva,’ kureva Umambo hwaMwari. Umambo ihwohwo huchaita kuti nyika yese ive paradhiso.—Zvakazarurwa 21:1-4.