Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Sei Uchifanira Kunyengetera Nomuzita raJesu?

Sei Uchifanira Kunyengetera Nomuzita raJesu?

Mhinduro yeBhaibheri

Tinofanira kunyengetera nomuzita raJesu nokuti iyi ndiyo nzira chete inobvumirwa naMwari kuti tikwanise kutaura naye. Jesu akati: “Ndini nzira nechokwadi noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri.” (Johani 14:6) Jesu akaudzawo vaapostora vake vakatendeka kuti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, kana mukakumbira Baba chimwe chinhu vachakupai muzita rangu.Johani 16:23.

Zvimwe zvikonzero zvinoita kuti tinyengetere muzita raJesu

  • Tinokudza Jesu naBaba vake, Jehovha Mwari.VaFiripi 2:9-11.

  • Tinoratidza kuti tinoonga urongwa hwaMwari hwokuti Jesu akatifira kuti tiponeswe.Mateu 20:28; Mabasa 4:12.

  • Tinobvuma kuti Jesu anoshanda semurevereri pakati pedu naMwari.VaHebheru 7:25.

  • Tinoremekedza basa raJesu soMupristi Mukuru uyo anogona kutibatsira kuti tive vakarurama pamberi paMwari.VaHebheru 4:14-16.