Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nei Vanhu Vachifa?

Nei Vanhu Vachifa?

Mhinduro yeBhaibheri

Zvinhu zvakajairika kuti vanhu vanetseke kana munhu afa, kunyanya pavanofirwa nehama yavo. Bhaibheri rinoti: “Kuruma kunobereka rufu chivi.”—1 VaKorinde 15:56.

Sei vanhu vose vaine chivi uye vachifa?

Adhamu naEvha vakafa nokuti vakatadzira Mwari. (Genesisi 3:17-19) Kusateerera Mwari ndiko kwakaita kuti vafe, nokuti ndiye “tsime roupenyu.”​—Pisarema 36:9; Genesisi 2:17.

Adhamu akapfuudzira chivi kuvana nevazukuru vake vose. Bhaibheri rinoti: “Chivi zvachakapinda munyika nomunhu mumwe chete uye rufu zvarwakapinda nechivi, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vose vakanga vatadza.” (VaRoma 5:12) Vanhu vose vanofa nokuti vane chivi.​—VaRoma 3:23.

Kubviswa kuchaitwa rufu

Mwari anovimbisa kuti “achaparadza rufu nokusingaperi.” (Isaya 25:8) Kuti abvise rufu, anofanira kutanga abvisa chivi chinokonzera rufu. Mwari achaita izvi achishandisa Jesu Kristu, uyo anobvisa “chivi chenyika.”​—Johani 1:29; 1 Johani 1:7.