Mhinduro yeBhaibheri

Hongu ariko uye Bhaibheri rine umboo hwakasimba hunoratidza izvozvo. Rinotikurudzira kuti titende muna Mwari asi tichishandisa pfungwa panzvimbo pokungoita vanagundamusaira tichiti ndizvo zvatinodzidziswa kuchechi. (VaRoma 12:1; 1 Johani 5:20) Ona zvinotaurwa neBhaibheri zviri pasi apa zvaunogona kufunga nezvazvo:

  • Kurongeka kwakaita zvinhu zviri muchadenga nezviri panyika zvingava zvinorarama kana kwete, zvinoratidza kuti pane Musiki. Bhaibheri rinoti: “Chokwadi, imba imwe neimwe inovakwa nomumwe munhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.” (VaHebheru 3:4) Mashoko aya ari nyore kunzwisisa asi ndiwo anoita kuti vanhu vakadzidza vabvume kuti Mwari ariko. *

  • Sevanhu, kunyange tikawana zvatinoda muupenyu, tinoramba tiine chido chokuziva chinangwa choupenyu. Chido ichi chinosanganisira chido chokuziva Mwari nokumunamata uye Bhaibheri rinochiti ‘chinodiwa chomudzimu.’ (Mateu 5:3; Zvakazarurwa 4:11) Kuva nechido ichi kunoratidza kuti Mwari ariko uye kuti iye Musiki ane rudo anoda kuti tizadzise chido ichocho.Mateu 4:4.

  • Uprofita huri muBhaibheri hwakanyorwa pachine mazana emakore zvinhu zvacho zvisati zvaitika uye pazvakazoitika zvose, zvakanyatsoitika sokutaurwa kwazvakanga zvaitwa. Kunyatsozadzika zvakarurama kwezvose zvakanga zvataurwa umboo hwakasimba hwokuti haasi munhu wenyama akaita kuti uprofita hwacho huvepo.2 Petro 1:21.

  • Vanyori veBhaibheri vaiva neruzivo rwesayenzi rwaisava nevamwe vanyori vavairarama navo. Somuenzaniso, kare vanhu vakawanda vaiti nyika yakagara panzou, panguruve kana kuti pamombe. Asi Bhaibheri rinoti Mwari ‘akaturika nyika pasina chinhu.’ (Jobho 26:7) Zvakare, Bhaibheri rinonyatsotsanangura zvakaita nyika richiti nyika i“denderedzwa.” (Isaya 40:22; Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Vakawanda vanoti chakaita kuti vanyori veBhaibheri vave noruzivo rwakadzama nezvenyaya idzi ndechokuti zvavainyora zvaibva kuna Mwari.

  • Pane mibvunzo yakaoma yakawanda yokuti kudai pasina mhinduro dziripo vanhu vaizoguma vati hakuna Mwari. Asi Bhaibheri rinopindura mibvunzo yacho. Mimwe yacho ndeiyi: Kana Mwari aine rudo nesimba guru, nei munyika muine zvinhu zvakaipa uye kutambura? Sei mumachechi murimo munonyanya kuitwa zvakaipa?Tito 1:16.

^ ndima 4 Somuenzaniso Allan Sandage uyo aiva nyanzvi yokuongorora nyeredzi nezvimwe zvomuchadenga paaitaura nezvedenga nenyika, akati: “Zvinondiomera kubvuma kuti zvinhu zvakarongeka kudai zvinganzi zvakangoerekana zvaitika zvoga. Panofanira kunge paine akaita kuti zvirongeke saizvozvo. Mwari handinyatsomunzwisisi, asi zvinondiomera kuti nditi haapo nepo paine zvinhu zvatinoona zvakaitwa.”