Mhinduro yeBhaibheri

Hongu, Mwari anobatsira vaya vanokumbira zvinhu chero bedzi zvichienderana nekuda kwaMwari. Kunyange kana usati wambonyengetera, mienzaniso yemuBhaibheri yevanhu vakanyengetera vachiti, “Mwari ndibatsirei,” inogona kukukurudzira. Somuenzaniso:

  • Ndibatsirei, Jehovha, Mwari wangu; ndiponesei nengoni dzenyu.Pisarema 109:26, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.

  • Ndinoshayiwa uye ndiri murombo: Mwari wangu, ndibatsireiwo.Pisarema 69:6, Douay Version.

Zvinoratidza kuti munhu akanyora mashoko aya aitenda zvakasimba muna Mwari. Mwari anoteerera vose vanonyengetera kwaari vachizvininipisa, vakadai sevaya “vakaora mwoyo” kana kuti “vakadzvinyirirwa.Pisarema 34:18.

Haufaniri kutya uchifunga kuti Mwari ari kure zvokuti haana hanya nematambudziko ako. Bhaibheri rinoti: “Jehovha akakwirira, uye anoona munhu anozvininipisa; asi munhu anozvikudza anongomuziva ari kure.” (Pisarema 138:6) Jesu akamboudza vadzidzi vake kuti Mwari ane hanya nevanhu paakati: “Kunyange bvudzi romusoro wenyu rakaverengwa rose.” (Mateu 10:30) Mwari anoziva zvinhu zvine chokuita newe zvausingatombozivi. Kana achiziva zvinhu zvakadaro, haangazombotadzi kukuteerera paunonyengetera kuti ubatsirwe pane zvinenge zvichikudya mwoyo!1 Petro 5:7.