Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mwari Ane Nzvimbo Yaanogara Here?

Mwari Ane Nzvimbo Yaanogara Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Hongu. Mwari anogara kudenga. Ona zvinotaurwa nemavhesi aya omuBhaibheri:

Mambo Soromoni paainyengetera akati: “Teererai muri kumatenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara isingachinji.1 Madzimambo 8:43.

Jesu Kristu akadzidzisa vadzidzi vake kuti vanyengetere vachiti “Baba vedu vari kumatenga.Mateu 6:9.

Jesu paakamutswa, akapinda “mudenga chaimo, zvino kuti aoneke pamberi paiye Mwari nokuda kwedu.VaHebheru 9:24.

Mavhesi iwayo anoratidza pachena kuti Jehovha Mwari munhu chaiye uye anogara kudenga kwete kuti ari kwose-kwose.