Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mudzimu Mutsvene Chii?

Mudzimu Mutsvene Chii?

Mhinduro yeBhaibheri

Mudzimu mutsvene kana kuti mweya mutsvene isimba raMwari raanoshandisa kuita mabasa akasiyana-siyana. (Mika 3:8; Ruka 1:35) Mwari anoshandisa simba rake kuita chero basa raanenge achida.​—Pisarema 104:30; 139:7.

MuBhaibheri shoko rinoshandurwa kuti “mudzimu” ndiruʹach muchiHebheru uye pneuʹma muchiGiriki. Kakawanda kacho mashoko aya paanoshandiswa anenge achireva simba raMwari raanoshandisa. (Genesisi 1:2) Asi muBhaibheri mashoko aya anogonawo kushandiswa achireva zvinhu zvakaita seizvi:

Zvose izvi hazvioneki nemaziso enyama asi tinogona kuona mashandiro azvo. Mudzimu waMwari, “wakafanana nemhepo pakuti hauoneki, haubatiki uye une simba.”​—An Expository Dictionary of New Testament Words, rakanyorwa naW.  E. Vine.

Bhaibheri rinotaurawo nezvemudzimu mutsvene waMwari se“maoko” ake kana kuti “minwe” yake. (Pisarema 8:3; 19:1; Ruka 11:20; enzanisa naMateu 12:28.) Sezvo mhizha ichishandisa maoko neminwe pakuita mabasa ayo, Mwari akashandisa simba rake uye achiri kurishandisa kuti pave nezvinhu zvinotevera:

Mudzimu mutsvene hausi munhu

Pane mashoko anoshandiswa neBhaibheri kuratidza kuti mudzimu mutsvene hausi munhu. Dzimwe nguva simba raMwari rinogona kunzi “maoko” ake, “minwe” yake kana kuti ‘mhepo inobuda mumhino dzake paanofema.’ (Eksodho 15:8, 10) Maoko emhizha haagoni kushanda basa akazvimirira oga asina kubatana nomuviri, saizvozvowo simba raMwari rinongoita zvarinenge rarayirwa naMwari. (Ruka 11:13) Bhaibheri rinofananidza simba raMwari nemvura uye rinotaura nezvaro parinotaura nezvokutenda uye zivo. Zvose izvi zvinoratidza kuti mudzimu mutsvene hausi munhu.​—Isaya 44:3; Mabasa 6:5; 2 VaKorinde 6:6.

Bhaibheri rinotiudza kuti zita raMwari ndiJehovha uye roMwanakomana wake ndiJesu Kristu, asi hapana parinotiudza nezvezita romudzimu mutsvene. (Isaya 42:8; Ruka 1:31) Mumwe muKristu anonzi Stefani paakaratidzwa zvinhu zviri kudenga, akaona vanhu vaviri kwete vatatu. Bhaibheri rinoti: “Iye, azere nomudzimu mutsvene, akanyatsotarira kudenga, akaona kubwinya kwaMwari nokwaJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari.” (Mabasa 7:55) Mweya mutsvene ndiwo wakaita kuti Stefani aone zvinhu zvaiva kudenga.

Nhema dzinotaurwa nezvomudzimu mutsvene

Nhema: Pana 1 Johani 5:7, 8 muBhaibheri reKing James panoratidza kuti “Mweya Mutsvene,” kana kuti mudzimu mutsvene munhu uye unoumba Utatu.

Chokwadi: Pana 1 Johani 5:7, 8 muBhaibheri reKing James pane mashoko anoti “Baba, Shoko, uye Mweya Mutsvene: uye vatatu ava munhu mumwe chete. Uye kune vatatu vanopupurira panyika.” Asi vatsvakurudzi vakaona kuti mashoko aya haana kunyorwa nomuapostora Johani uye haasi omuBhaibheri. Izvi zvinoenderana nezvakanyorwa naProfessor Bruce M. Metzger kuti: “Mashoko aya anoita seechokwadi nepo ari enhema uye haafaniri kuva muTestamendi Itsva.”​—A Textual Commentary on the Greek New Testament.

Nhema: Bhaibheri rinotaura nezvemweya mutsvene somunhu uye izvi zvinoratidza kuti iwo munhu.

Chokwadi: Dzimwe nguva Magwaro anotaura nezvemweya mutsvene somunhu. Somuenzaniso Jesu akataura nezvomudzimu mutsvene ‘somubatsiri’ aizopa uchapupu, aizotungamirira, aizotaura, aizonzwa, aizozivisa, aizorumbidza uye aizogamuchira. (Johani 16:7-15) Asi izvi hazvirevi kuti mudzimu mutsvene munhu. Bhaibheri rinotaurawo nezvouchenjeri, rufu uye chivi somunhu. (Zvirevo 1:20; VaRoma 5:17, 21) Somuenzaniso uchenjeri hunonzi hune “mabasa” uye hune “vana,” uye chivi chinonzi chinonyengedza, chinouraya uye chinokonzera kuchochora.​—Mateu 11:19; Ruka 7:35; VaRoma 7:8, 11.

Nhema: Kubhabhatidzwa muzita romudzimu mutsvene kunoratidza kuti iwo munhu.

Chokwadi: Dzimwe nguva Bhaibheri rinoshandisa shoko rokuti “zita” kureva simba kana chiremera. (Dheuteronomio 18:5, 19-22; Esteri 8:10) Izvi zvakafanana nokutaura kwokuti “wasungwa nomutemo,” nepo zvisingarevi kuti mutemo wacho munhu. Saka munhu paanobhabhatidzwa “muzita ” romudzimu mutsvene zvinoreva kuti ari kubvuma simba rine mudzimu mutsvene uye basa raunoita pakuzadzisa zvinangwa zvaMwari.​—Mateu 28:19.

Nhema: Vaapostora uye vamwe vadzidzi vaJesu vaitenda kuti mudzimu mutsvene munhu.

Chokwadi: Bhaibheri uye mabhuku anotaura zvakaitika kare haatauri zvakadaro. Encyclopædia Britannica inoti: “Tsanangudzo yokuti Mudzimu Mutsvene Munhu womudzimu akasiyana nevamwe . . . yakatangwa pamusangano weCouncil of Constantinople muna ad 381.” Izvi zvakaitika pava nemakore anodarika 250 muapostora wokupedzisira afa.