Enda pane zvauri kuda

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kuva Nemhuri Inofara?

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kuva Nemhuri Inofara?

Mhinduro yeBhaibheri

 Hongu. Ona mamwe mazano ouchenjeri ari muBhaibheri ari kubatsira varume nevakadzi vakawanda kuti vafare mumba:

  1.   Nyoresai muchato wenyu. Kurarama maererano nemhiko dzinoitwa panonyoreswa muchato ndiko kunoita kuti murume nemudzimai vafare mumba.​—Mateu 19:4-6.

  2.   Dananai uye remekedzanai. Izvi zvinosanganisira kubata mumwe wako semabatirwo awaizoda kuitwa.​—Mateu 7:12; VaEfeso 5:25, 33.

  3.   Usataura mashoko anorwadza. Taura zvine mutsa, kunyange kana mumwe wako ataura kana kuita chimwe chinhu chakurwadza. (VaEfeso 4:31, 32) Bhaibheri pana Zvirevo 15:1 rinoti: “Mhinduro, kana iri nyoro, inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.”

  4.   Iva akavimbika kune mumwe wako. Usava noruchiva. (Mateu 5:28) Bhaibheri rinoti: “Kuroorana ngakukudzwe navose, mubhedha wevakaroorana ngaurege kusvibiswa.”—VaHebheru 13:4.

  5.   Dzidzisai vana venyu nerudo. Musavatunhidza uye musavaomesera.​—Zvirevo 29:15; VaKorose 3:21.