Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ungakurira Sei Dambudziko Rokutya Rufu?

Ungakurira Sei Dambudziko Rokutya Rufu?

Mhinduro yeBhaibheri

Zvakakodzera kuti titye rufu nokuti muvengi wedu uye tinotora matanho okuzvidzivirira. (1 VaKorinde 15:26) Asi kutya rufu zvisina basa nemhaka yenhema dzinotaurwa nevanhu kana kuti kutenda mashura zvinoita kuti vanhu vave “muuranda kwoupenyu hwavo hwose.” (VaHebheru 2:15) Kuziva chokwadi nezverufu kuchakusunungura pakutya rufu zvisina basa nokuti kunyanya kurutya kunoita kuti usafara muupenyu.Johani 8:32.

Chokwadi pamusoro pevakafa

  • Vakafa havana chavanoziva. (Pisarema 146:4) Haufaniri kutya uchifunga kuti kana wafa ucharwadziswa kana kuti kutambudzwa, nokuti Bhaibheri rinofananidza rufu nokurara.Pisarema 13:3; Johani 11:11-14.

  • Vakafa havakwanisi kutikuvadza. Kunyange vanhu vainge vakarimirana kumuganhu pavanofa vanenge vasisina simba. (Zvirevo 21:16) Bhaibheri rinoti “kuvenga kwavo negodo ravo zvakatoparara.”Muparidzi 9:6.

  • Munhu paanofa hazvirevi kuti zvatoperera ipapo. Mwari achamutsa vanhu vakafa kuti vararame zvakare.Johani 5:28, 29; Mabasa 24:15.

  • Mwari anovimbisa kuti “rufu haruchazovipo.” (Zvakazarurwa 21:4) Bhaibheri richitaura nezvenguva iyoyo rinoti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi,” vasingazombotyi kufa.Pisarema 37:29.

 

Inzwa zvimwe

NHARIREYOMURINDI

Chii Chinoitika Kumunhu Paanofa?

Bhaibheri rinotaura nezvevanhu 8 vakamuka kubva kuvakafa. Pane zvavakataura zvaiitika kwavari pavakanga vakafa here?