Enda pane zvauri kuda

Upenyu Hwangu Hausi Kundinakidza—Chitendero, Mwari Kana Bhaibheri Zvingandibatsira Here?

Upenyu Hwangu Hausi Kundinakidza—Chitendero, Mwari Kana Bhaibheri Zvingandibatsira Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Hongu. Bhaibheri ibhuku rekare rine uchenjeri uye rinopindura mibvunzo inokosha yeupenyu uye rinogona kukubatsira kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka muupenyu. Tarisa uone mimwe yemibvunzo yarinopindura.

  1. Kune Musiki here? Bhaibheri rinoti Mwari ndiye “akasika zvinhu zvose.” (Zvakazarurwa 4:11) SeMusiki wedu, Mwari anoziva zvatinoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka muupenyu.

  2. Mwari ane hanya neni here? Kuratidza kuti Mwari haasi kure nevanhu Bhaibheri rinoti: “Haasi kure nomumwe nomumwe wedu.” (Mabasa 17:27) Ane hanya nezvinoitika muupenyu hwako uye anoda kukubatsira kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka muupenyu.—Isaya 48:17, 18; 1 Petro 5:7.

  3. Kuziva Mwari kunogona kundibatsira sei kuti ndifare muupenyu? Mwari akatisika tiine chido chokunamata, icho chinoita kuti tide kunzwisisa chinangwa choupenyu. (Mateu 5:3) Chido chokunamata chinosanganisirawo kuda kuziva Musiki wedu uye kuva neukama naye. Mwari anofara paanoona uchiedza nepaunogona napo kuti umuzive, nokuti Bhaibheri rinoti: “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.”—Jakobho 4:8.

Mamiriyoni akawanda evanhu akaona kuti kuva neushamwari naMwari kunoita kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka muupenyu hwavo. Kunyange zvazvo zvisingarevi kuti hauzosangani nematambudziko kana wava kuziva Mwari, uchenjeri hwake huri muBhaibheri hunogona kukubatsira

Zvitendero zvakawanda zvinoshandisa Bhaibheri hazvinyatsotevedzeri zvarinotaura. Asi chitendero chechokwadi icho chinonyatsotevedzera zvinotaura Bhaibheri chinogona kukubatsira kuziva Mwari.