Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kuberekwa Patsva Kunorevei?

Kuberekwa Patsva Kunorevei?

Mhinduro yeBhaibheri

Mashoko ekuti “kuberekwa patsva” anoreva kutanga kweukama hutsva pakati paMwari nemunhu wacho anenge aberekwa patsva. (Johani 3:​3, 7) Mwari anogamuchira vaya vanenge vaberekwa patsva kuti vave vana vake. (VaRoma 8:15, 16; VaGaratiya 4:5; 1 Johani 3:1) Kungofanana nevaya vanotorwa zviri pamutemo kuti vave vana vemumwe munhu, mamiriro ezvinhu evaya vanenge vaberekwa patsva anochinja, vobva vava nhengo dzemhuri yaMwari.​—2 VaKorinde 6:18.

Munhu anoberekerwei patsva?

Jesu akati: “Kana munhu akasaberekwazve, haangaoni Umambo hwaMwari.” (Johani 3:3) Saka kuberekwa patsva kunoita kuti munhu akodzere kuzotonga naKristu muUmambo hwaMwari. Umambo uhwu hunotonga huri kudenga, saka Bhaibheri rinorondedzera ‘kuberekwa patsva’ richiti ndiko kunoita kuti munhu azowana nhaka “yakachengetwa kudenga.” (1 Petro 1:​3, 4) Vaya vanoberekwa patsva vanoitwa kuti vave nechivimbo chekuti ‘vachatonga pamwe chete semadzimambo’ naKristu.​—2 Timoti 2:12; 2 VaKorinde 1:21, 22.

Munhu anoberekwa patsva sei?

Jesu paakataura nezvenyaya yekuberekwa patsva akati vaya vanoberekwa patsva ‘vaizoberekwa nemvura nomudzimu.’ (Johani 3:5) Mashoko iwayo anoreva kubhabhatidzwa mumvura kunoteverwa nekubhabhatidzwa nemudzimu mutsvene.​—Mabasa 1:5; 2:1-4.

Jesu ndiye wokutanga kuberekwa patsva. Akabhabhatidzirwa muRwizi rwaJodhani, Mwari achibva amuzodza (kana kuti kumubhabhatidza) nemudzimu mutsvene. Saka Jesu akabva aberekwa patsva semwanakomana waMwari womudzimu aiva netariro yekudzokera kunoraramazve ari kudenga. (Mako 1:9-11) Mwari akazadzisa tariro iyi nokumutsa Jesu sechisikwa chemudzimu.​—Mabasa 13:33.

Vamwe vanoberekwa patsva vanotangawo vabhabhatidzwa mumvura vasati vagamuchira mudzimu mutsvene. * (Mabasa 2:38, 41) Kana zvadaro vanenge vava netariro yechokwadi yekuti vachanorarama vari kudenga, iyo ichazadziswa naMwari pavanomutswa.​—1 VaKorinde 15:42-49.

Zvinofungwa nevamwe panyaya yekuberekwa patsva

Zvavanofunga: Munhu anofanira kutanga aberekwa patsva kuti aponeswe kana kuti ave muKristu.

Chokwadi nezvenyaya iyi: Chibayiro chaKristu hachingounzi ruponeso pane vaya chete vanoberekwa patsva avo vachazotonga naKristu kudenga asiwo pane vaya vachatongwa neUmambo hwaMwari pasi pano. (1 Johani 2:1, 2; Zvakazarurwa 5:9, 10) Boka iroro rechipiri revaKristu richava nemukana wekurarama nekusingaperi muParadhiso pasi pano.​—Pisarema 37:29; Mateu 6:9, 10; Zvakazarurwa 21:1-5.

Zvavanofunga: Munhu anogona kusarudza kuberekwa patsva.

Chokwadi nezvenyaya iyi: Munhu wese ane mukana wekuti ave shamwari yaMwari uye kuti awane ruponeso. (1 Timoti 2:3, 4; Jakobho 4:8) Kunyange zvakadaro, Mwari ndiye anosarudza vaya vanoberekwa patsva, kana kuti vanozodzwa nemudzimu mutsvene. Maererano nezvinotaurwa neBhaibheri, kuti munhu azoberekwa patsva ‘hazvibvi pachido chine munhu kana zvaanoedza kuita, asi zviri kuna Mwari.’ (VaRoma 9:16) Mashoko ekuti ‘kuberekwa patsva’ anogonawo kushandurwa kuti “kuberekwa kubva kumusoro,” zvichisimbisa pfungwa yekuti kusarudzwa kwevaya vanozoberekwa patsva “kunobva kumusoro,” kana kuti kuna Mwari.

^ ndima 9 Koneriyasi nevamwe vaaiva navo ndivo chete vakagamuchira mudzimu mutsvene vasati vabhabhatidzwa mumvura.​—Mabasa 10:44-48.