Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Sei Jesu Achinzi Mwanakomana waMwari?

Sei Jesu Achinzi Mwanakomana waMwari?

Mhinduro yeBhaibheri

Mwari haana mudzimai uyo watingati akaita naye vana. Asi ndiye akasika zvinhu zvose zvinorarama. (Zvakazarurwa 4:11) Saka munhu akatanga kusikwa ndiAdhamu uye anonzi “mwanakomana waMwari.” (Ruka 3:38) Bhaibheri rinodzidzisawo kuti Jesu akasikwa naMwari. Saka Jesu anonziwo “Mwanakomana waMwari.Johani 1:49.

Mwari akatanga kusika Jesu asati asika Adhamu. Achitaura nezvaJesu, muapostora Pauro akanyora kuti: “Mufananidzo waMwari asingaoneki, dangwe rezvisikwa zvose.” (VaKorose 1:15) Jesu akanga avako kare-kare asati aberekerwa muchidyiro kuBetrehema. Bhaibheri rinototi akatanga kurarama “panguva yokutangatanga, pamazuva enguva isingagumi.” (Mika 5:2) SeMwanakomana waMwari wedangwe, Jesu akararama ari ngirozi kudenga asati auya pasi pano kuti ararame semunhu. Jesu pachake akati: ‘Ndakaburuka ndichibva kudenga.Johani 6:38; 8:23.