Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Jesu Akamutswa Aine Muviri Wenyama Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Bhaibheri rinoti Jesu ‘akaurayiwa panyama, asi akaitwa mupenyu mumudzimu.’1 Petro 3:18; Mabasa 13:34; 1 VaKorinde 15:45; 2 VaKorinde 5:16.

Mashoko akataurwa naJesu pachake anoratidza kuti aisazomutswa aine muviri wake wenyama neropa. Akati aizopa ‘nyama yake sorudzikinuro nokuda kwoupenyu hwenyika.’ (Johani 6:51; Mateu 20:28) Kudai akamutswa aine muviri wenyama zvaizofanana nokuti haana kupa rudzikinuro rwacho. Izvozvo zvaisazoita, nokuti Bhaibheri rinoti akapa nyama yake neropa rake “kamwe chete zvachose.”—VaHebheru 9:11, 12.

Kana Jesu akamutswa asina muviri wenyama, sei vadzidzi vake vaikwanisa kumuona?

  • Ngirozi dzinokwanisa kuchinja miviri yadzo kuti dzionekwe nevanhu. Somuenzaniso, ngirozi dzakamboita izvi dzaitokwanisa kudya nekunwa nevanhu. (Genesisi 18:1-8; 19:1-3) Kunyange zvakadaro, dzakanga dzichiri ngirozi uye dzaigona kuchinja miviri yadzo kuti dzidzokere kudenga.Vatongi 13:15-21.

  • Pashure pekunge Jesu amutswa, aimbopota achichinjawo kuti aonekwe nevanhu, sezvakamboitwa nengirozi. Sezvo aiva nemuviri wakafanana newengirozi, aikwanisa kungoerekana ava pakati pavo kana kuti kungonyangarika. (Ruka 24:31; Johani 20:19, 26) Jesu aichinja-chinja muviri wake wenyama. Ndicho chikonzero nei kunyange shamwari dzake dzepedyo dzaigona kungomuziva chete nezvaaitaura kana kuti zvaaiita.Ruka 24:30, 31, 35; Johani 20:14-16; 21:6, 7.

  • Jesu akazviratidza kumuapostora Tomasi aine muviri une mavanga. Akaita izvi kuti asimbise kutenda kwaTomasi, uyo akanga asina chokwadi chekuti Jesu akanga amutswa.Johani 20:24-29.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Jesu Kristu Ndiani?

Dzidza kuti nei Jesu akafa, rudzikinuro chii, uye kuti iye zvino Jesu ari kuitei.

NHARIREYOMURINDI

Chinangwa Chokudzoka KwaKristu Ndechei?

Chinangwa chokudzoka kwaKristu ndechei? Achadzoka sei uye zvii zvaachaita?