Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Upenyu Uye Rufu

Life

Tinoraramirei?

Wakambozvibvunza here kuti, ‘Tinoraramirei?’ Ona kuti Bhaibheri rinopindura sei mubvunzo uyu.

Mwari Anoda Kuti Ndiitei Neupenyu Hwangu?

Unoda chiratidzo here kana kuti kurotswa kuti uzive kuti uzive zvinodiwa naMwari? Ona mhinduro yacho muBhaibheri.

Chii Chinonzi Mweya?

Chinhu chiri mauri here? Chicharamba chichirarama kana wafa here?

Ndivanaani Vane Mazita Ari “Mubhuku Roupenyu”?

Mwari akavimbisa kuti achayeuka vanhu vakatendeka kwaari. Zita rako riri “mubhuku roupenyu” here?

Rufu

Nei Vanhu Vachifa?

Mhinduro yeBhaibheri pamubvunzo uyu inonyaradza uye inopa tariro.

Kana Munhu Akafa Anoendepi?

Vakafa vanoziva zviri kuitika here?

Ungakurira Sei Dambudziko Rokutya Rufu?

Unogona kunakidzwa noupenyu kana ukasanyanya kutya rufu.

Vamwe Vanoti Ndakanga Ndafa Ndikazomutswa. Ichokwadi Here?

Zvinhu izvi zvinoratidza kuti kune humwe upenyu here? Nyaya iri muBhaibheri inotaura nezvekumutswa kwaRazaro inotibatsira kunzwisisa zvinhu izvi.

Munhu Ane Zuva Rokufa Raakatarirwa Here?

Nei Bhaibheri richiti ‘pane nguva yokufa’?

Heaven and Hell

Chii Chinonzi Denga?

Sekushandiswa kwarinoitwa muBhaibheri, shoko racho rine zvinhu zvitatu zvarinoreva.

Ndivanaani Vanoenda Kudenga?

Vakawanda vanofunga kuti vanhu vese vakanaka vachaenda kudenga. Bhaibheri rinombodzidzisei chaizvo?

Chii Chinonzi Hero? Inzvimbo Inotambudzirwa Vanhu Nokusingaperi Here?

Vanhu vakaipa vanorangirwa mugomba remoto here? Ndiwo mubayiro wechivi here? Verenga uone mhinduro inopiwa neMagwaro pamibvunzo iyi.

Ndiani Anoenda Kuhero?

Vanhu vakanaka vanoenda kuhero here? Munhu anogona kubuda muhero here? Hero icharamba iriko nokusingaperi here? Bhaibheri rinopindura mibvunzo iyi.

Chii Chinonzi Gungwa Romoto? Rakafanana Here Nehero Kana Kuti Gehena?

Jesu ane “makiyi ehero,” asi ane kiyi yegungwa romoto here?

Purigatori Inotaurwa Nezvayo muBhaibheri Here?

Unogona kushamiswa nekwayakabva.

Hope for the Dead

Zvinorevei Kuti Vakafa Vachamutswa?

Uchashamiswa pauchaziva kuti ndivanaani vachamutswa.