Enda pane zvauri kuda

Umambo hwaMwari

Chii Chinonzi Umambo hwaMwari?

Ona kuti sei hurumende yaMwari yakanakisisa kupfuura hurumende dzose.

Umambo hwaMwari Huri Mumwoyo Mako Here?

Bhaibheri rinorevei parinoti “umambo hwaMwari huri mamuri”?

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Ona zvichaitika kana Umambo hwaMwari hwava kutonga pasi pano.

Maverengerwo Enguva muBhaibheri Anoratidzei Nezvegore ra1914?

Uprofita hwenguva nomwe huri muna Dhanieri chitsauko 4 hunotaura nezvekuguma kweutongi hwevanhu.

Zvichafamba Sei Kuti Pasi Rose Pave Nerugare?

Ona kuti Mwari anovimbisa sei kuti achaunza rugare pasi rose achishandisa Umambo hwake.

“Kiyi dzeUmambo” Chii?

Kiyi idzi dzaiita basa rei uye ndiani akadzishandisa?