Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Kutenda Uye Kunamata

Zvechitendero

Zvine Basa Here Kuti Munhu Ave Nechechi Yaanopinda?

Zvinoita here kuti munhu angonamata Mwari ari oga asingaendi kuchechi?

Nei Kuine Machechi Akawanda?

Jesu ndozvaaida here kuti kuve nemachechi akawanda?

Ndingaziva Sei Chechi Yechokwadi?

Kungonakidzwa nezvinoitwa muchechi ndiko kungabva kwaita kuti inzi ndeyechokwadi here?

Ndiani Anopesana naKristu?

Ari kuuya here, kana kuti atoripo?

Kuberekwa Patsva Kunorevei?

Unofanira kutanga waberekwa patsva here kuti uzova muKristu?

Munyengetero

Mwari Anondinzwa Here Kana Ndikanyengetera?

Mwari ane hanya nematambudziko edu here?

Sei Ndichifanira Kunyengetera? Mwari Achandinzwa Here?

Zvauchaita ndizvo zvichatema kuti munyengetero wako uchanzwiwa here kana kuti kwete.

Chii Chandinganyengetera Nezvacho?

Ona kuti sei tisingafaniri kufunga kuti Mwari haanei nezviri kunetsa munhu mumwe nemumwe.

Sei Uchifanira Kunyengetera Nomuzita raJesu?

Ona kuti kunyengetera nomuzita raJesu kunoratidza sei kuti munhu unokudza Baba, uye sei kuita izvozvo kuchiratidza kukudza Jesu.

Ndinofanira Kunyengetera Kuvasande Here?

Ona kuti Bhaibheri rinoti tinofanira kunyengetera kunaani.

Nei Mwari Asinganzwi Mimwe Minyengetero?

Ona kuti minyengetero yakaita sei isingapindurwi naMwari uye kuti vanhu vaasingateereri.

Kuponeswa

Chii Chinonzi Ruponeso?

Ndeipi nzira yeruponeso? Uye munhu anomboponeswa pachii?

Jesu Akafirei?

Vanhu vakawanda vanoziva dzidziso yekuti Jesu akafira kuti tikwanise kuwana upenyu. Asi rufu rwake rwunonyatsotibatsira sei?

Chibayiro chaJesu ‘Chinodzikinura Sei Vazhinji’?

Rudzikinuro runoita sei kuti tinunurwe pachivi?

Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa?

Munhu anofanira kubhabhatidzwa sei uye riini? Kubhabhatidzwa kunogeza chivi here? Bhaibheri rinodzidzisa kuti vacheche vanofanira kubhabhatidzwa here?

Kuberekwa Patsva Kunorevei?

Unofanira kutanga waberekwa patsva here kuti uzova muKristu?

Chivi Uye Kuregererwa

Chii Chinonzi Chivi?

Pane zvivi zvakakura kupfuura zvimwe here?

Kukanganwira Kuita Sei?

Bhaibheri rine mazano 5 anokubatsira kuti uregerere mumwe munhu.

Mwari Achandikanganwira Here?

Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti munhu anofanira kuita sei kuti Mwari amukanganwire.

Pane “Zvivi Zvinomwe Zvakaipisisa” Here?

Pfungwa iyi yakabvepi? Uye chivi chinounza rufu chakasiyana papi nechivi chisingakonzeri rufu?

Chii Chinonzi Chivi Chisingaregererwi?

Ungaziva sei kana wakaita chivi chisingaregererwi?

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvedoro? Pane Chakaipa Here Nekurinwa?

Bhaibheri rinototaura zvakanakira waini nedoro.

Mwari Anoti Kudii Panyaya Yekubheja?

Bhaibheri harina parinonyatsotaura nezvekubheja, saka tingaziva sei kuti Mwari anoti kudii panyaya iyi?

Manamatiro Ezvitendero

Tinofanira Kunamata Zvifananidzo Here?

Mwari ane basa nazvo here kuti washandisa zvifananidzo kana zvidhori pakumunamata?

VaKristu Vanofanira Kuchengeta Sabata Here?

Kana vasingarichengeti, nei Bhaibheri richiti Sabata isungano isingaperi?