Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kutambura

Nei Vanhu Vachitambura Kudai?

Kutambura Kwatiri Kuita Kunokonzerwa naMwari Here?

Munhu wose anogona kusangana nematambudziko kunyange vaya vanonamata Mwari. Nemhaka yei?

Dhiyabhorosi Ndiye Honzeri Yokutambura Kwose Here?

Bhaibheri rinoratidza kuti chii chinoita kuti vanhu vatambure.

Njodzi Dzinongoitika Dzoga Ishamhu yaMwari Here?

Tarisa uone zvinhu zvitatu zviri muBhaibheri zvinoitwa naMwari asati aparadza vanhu.

Sei Mwari Akasiya vaJudha Vachiurayiwa nevaNazi?

Vakawanda vanobvunza kuti sei Mwari achisiya vanhu vachitambura zvakanyanya kudaro iye aine rudo. Bhaibheri rinopa mhinduro dzinogutsa panyaya iyi!

Sei Pasi Rose Pasina Rugare?

Vanhu vakundikana kuita kuti pasi rose pave nerugare. Ona zvikonzero zvakasiyana-siyana.

Kutsungirira Matambudziko

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kana Ndakaora Mwoyo?

Pane zvinhu zvitatu zvatinopiwa naMwari zvinotibatsira patinenge takaora mwoyo.

Kuva Nechirwere Chisingaperi—Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Hongu! Ona matanho matatu anogona kukubatsira paunenge uine chirwere chisingaperi.

Bhaibheri Rinotii Nezvekuuraya Munhu Anenge Arwarisa?

Ko kana munhu wacho anyanyisa kurwara? Munhu anofanira kuedza kurebesa upenyu hwake here achitoona hake kuti hapasisina upenyu?

Kutambura Kuchapera

Zvichafamba Sei Kuti Pasi Rose Pave Nerugare?

Ona kuti Mwari anovimbisa sei kuti achaunza rugare pasi rose achishandisa Umambo hwake.

Umambo hwaMwari Huchaitei?

Ona zvichaitika kana Umambo hwaMwari hwava kutonga pasi pano.