Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jesu

Jesu Ndiani?

Jesu Aingovawo Zvake Munhu Akanaka Here?

Upenyu hwaJesu wekuNazareta hwakachinja upenyu hwevanhu vakawanda kudarika zvati zvamboitwa nemumwe munhu.

Jesu ndiMwari Wemasimbaose Here?

Jesu akati chii nezvechinzvimbo chake kana achienzaniswa naMwari?

Sei Jesu Achinzi Mwanakomana waMwari?

Kana Mwari asina mudzimai, Jesu akazova mwanakomana wake sei?

Ndiani Anopesana naKristu?

Ari kuuya here, kana kuti atoripo?

Ndiani Kana Kuti Chii Chinonzi Shoko raMwari?

Sekushandiswa kwarinoitwa muBhaibheri, shoko racho rine zvimwewo zvarinoreva.

Ngirozi Huru Inonzi Mikaeri Ndiani?

Anozivikanwawo nerimwe zita, raungangodaro uchitoziva nezvaro.

Jesus’ Life on Earth

Jesu Akaberekwa Riini?

Ona kuti sei Krisimasi ichipembererwa musi wa25 December.

Nyanzvi Dzakadzidza Dzinobvuma Here Kuti Jesu Akamborarama?

Ona kuti vanobvuma here kuti Jesu akamborarama kana kuti kwete.

Bhaibheri Rine Mashoko Akarurama Nezveupenyu hwaJesu Here?

Funga nezveumboo huri mumabhuku eEvhangeri uye muzvinyorwa zvokutanga-tanga.

Jesu Aitaridzika Sei?

Bhaibheri rinogona kutibatsira kuziva kuti Jesu akanga akaita sei.

Jesu Aiva Akaroora Here? Aiva Nevakoma, Vanun’una Nehanzvadzi Here?

Sezvo Bhaibheri risina zvarinotaura nezvokuroora kana kusaroora kwaJesu, tingaziva sei chokwadi nezvenyaya iyi?

Nhoroondo Dzine Chokuita naJesu Dzakanyorwa Riini?

Pakatora nguva yakareba sei kubva pakafa Jesu kusvika pakanyorwa Evhangeri?

Jesus’ Death and Resurrection

Jesu Akafirei?

Vanhu vakawanda vanoziva dzidziso yekuti Jesu akafira kuti tikwanise kuwana upenyu. Asi rufu rwake rwunonyatsotibatsira sei?

Jesu Akafira Pamuchinjikwa Here?

Vakawanda vanoti muchinjikwa ndicho chiratidzo chevaKristu. Tinofanira kuushandisa pakunamata here?

Paakamutswa, Jesu Aiva Nemuviri Wenyama Here?

Bhaibheri rinoti Jesu ‘akaitwa mupenyu mumudzimu,’ saka sei vadzidzi vake vaikwanisa kumuona nekumubata paakamutswa?

Jesus’ Role in God’s Purpose

Chibayiro chaJesu ‘Chinodzikinura Sei Vazhinji’?

Rudzikinuro runoita sei kuti tinunurwe pachivi?

Sei Uchifanira Kunyengetera Nomuzita raJesu?

Ona kuti kunyengetera nomuzita raJesu kunoratidza sei kuti munhu unokudza Baba, uye sei kuita izvozvo kuchiratidza kukudza Jesu.

Kuuya kwaKristu Kunorevei?

Achaonekwa paanodzoka here?