Enda pane zvauri kuda

Dhiyabhorosi Ane Chitarisiko Chakaita Sei?

Mhinduro yeBhaibheri

 Dhiyabhorosi ane muviri wemweya, izvi zvinoreva kuti haaoneki.—VaEfeso 6:11, 12.

 Mumifananidzo yakawanda Satani anodhirowewa akaita semhuka yakaita kunge mbudzi, ine nyanga, muswe, uye anenge akabata forogo. Vamwe vanofunga kuti mifananidzo yakadaro yakatanga kudhirowewa nevanhu vakararama makore ekuma500 C.E. kusvika 1 500 C.E., uye kuti zvavaidhirowa zvinofanira kunge zvaibva pangano nenyaya dzavainzwa panguva iyoyo.

 Bhaibheri rinotsanangura Dhiyabhorosi sei?

 Bhaibheri rinoshandisa mienzaniso yakasiyana-siyana kutsanangura Dhiyabhorosi. Mienzaniso iyi inotibatsira kuti tinzwisise, zvakaita unhu hwake, kwete chitarisiko chake. Imwe yacho ndeiyi:

  •   Ngirozi yechiedza. Anonyepedzera kupa chimwe chinhu chakanaka kuti vanhu vatevere dzidziso dzake panzvimbo pedzaMwari.—2 VaKorinde 11:14.

  •   Shumba inodzvova. Anorwisa zvakasimba vanamati vaMwari.—1 Petro 5:8.

  •   Dhiragoni huru. Anotyisa, ane simba uye anoparadza.—Zvakazarurwa 12:9.