Enda pane zvauri kuda

Chiratidzo ‘cheMazuva Okupedzisira’ Kana Kuti “Nguva Yokupedzisira” Ndechipi?

Mhinduro yeBhaibheri

Bhaibheri rinotsanangura zviitiko uye mamiriro ezvinhu aizoratidza “kuguma kwemamiriro ezvinhu’ [aripo] kana kuti kuguma kwenyika.” (Mateu 24:3; Bhaibheri Dzvene) Bhaibheri rinodana nguva iyi kuti “mazuva okupedzisira” uye “nguva yokuguma” kana kuti “nguva yokupedzisira.” (2 Timoti 3:1; Dhanieri 8:19; Bhaibheri Dzvene) Zvimwe zviratidzo zvikuru zvinoumba uprofita hwemazuva okupedzisira kana kuti nguva yokupedzisira, ndeizvi:

 • Hondo dziri kurwiwa pamwero mukuru.​—Mateu 24:7; Zvakazarurwa 6:4.

 • Nzara.​—Mateu 24:7; Zvakazarurwa 6:5, 6.

 • Kudengenyeka kwenyika kukuru.​—Ruka 21:11.

 • Matenda, kana kuti “hosha” dzinotyisa dzinokurumidza kupararira.​—Ruka 21:11, Bhaibheri Dzvene.

 • Kuwedzera kwekuparwa kwemhosva.​—Mateu 24:12.

 • Kuparadzwa kunoitwa nyika nevanhu.​—Zvakazarurwa 11:18.

 • Kuparara kweunhu nekuderera kwetsika dzevanhu, uko kuri kuoneka mune vakawanda “vasingaongi, vasina kuvimbika, . . . vasingambodi kubvumirana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vanotyisa, vasingadi zvakanaka, vatengesi, vakaoma musoro, vanozvitutumadza nokuda kwokudada.”​—2 Timoti 3:1-4.

 • Kuparara kwemhuri, nekuda kwevanhu “vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo” uye vana “vasingateereri vabereki.”​—2 Timoti 3:2, 3.

 • Kuda Mwari kunoita vanhu vazhinji kuri kuderera.​—Mateu 24:12.

 • Unyengeri huri pachena hunoitwa nevanhu vezvitendero.​—2 Timoti 3:5.

 • Kuwedzera kwekunzwisiswa kweuprofita hweBhaibheri, kusanganisira huya hunotaura nezvemazuva okupedzisira.​—Dhanieri 12:4.

 • Kuparidzwa kwemashoko akanaka oUmambo munyika yese.​—Mateu 24:14.

 • Kusava nehanya neuchapupu hwekuti mugumo wava kusvika uye kuseka uchapupu ihwohwo.​—Mateu 24:37-​39; 2 Petro 3:​3, 4.

 • Kuzadzika kweuprofita hwese uhwu panguva imwe chete, kwete humwe hwacho chete kana kuti hwakawanda hwacho.​—Mateu 24:33.

Tiri kurarama “mumazuva okupedzisira” here?

Ehe. Mamiriro ezvinhu enyika ino pamwe chete nekuverengwa kunoitwa nguva kubva panhoroondo dziri muBhaibheri zvinoratidza kuti mazuva okupedzisira akatanga muna 1914. Panguva iyoyo, Umambo hwaMwari hwakatanga kutonga kudenga, uye chimwe chezvinhu zvahwakatanga kuita chaiva chekudzinga Satani Dhiyabhorosi nemadhimoni kudenga uye kuita kuti simba ravo rigumire panyika chete. (Zvakazarurwa 12:​7-​12) Unhu nezviito zvakashata zvatinoona pavanhu zviri kukonzerwa naSatani uye zviri kuita kuti mazuva ekupedzisira ave “nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo.”​—2 Timoti 3:1.