Enda pane zvauri kuda

Chii Chinonzi Kubhabhatidzwa?

Mhinduro yeBhaibheri

 Kubhabhatidzwa kunoreva kunyudzwa nekubudiswa kunoitwa munhu mumvura. a Ndokusaka Jesu akabhabhatidzirwa murwizi rwakakura. (Mateu 3:13, 16) Saizvozvowo, murume wekuItiopiya akakumbira kubhabhatidzwa paakasvika paiva “nemvura zhinji.”​—Mabasa 8:36-40.

Kubhabhatidzwa kunomiririrei?

 Bhaibheri rinofananidza kubhabhatidzwa nekuvigwa. (VaRoma 6:4; VaKorose 2:12) Kubhabhatidzwa mumvura kunoratidza kuti munhu ava kufa pamararamiro ake ekare uye ava kutanga upenyu hutsva semuKristu akazvitsaurira kuna Mwari. Kubhabhatidzwa uye matanho aunotora usati wabhabhatidzwa, zvese izvozvo urongwa hwaMwari hwokuti munhu ave nehana yakachena inobva pakutenda kwake muchibayiro chaJesu Kristu. (1 Petro 3:21) Ndokusaka Jesu akataura kuti vadzidzi vake vanofanira kubhabhatidzwa.​—Mateu 28:19, 20.

Kubhabhatidzwa mumvura kunogeza zvivi here?

 Aiwa. Bhaibheri rinodzidzisa kuti ropa raJesu rakadeurwa ndiro chete rinogona kuita kuti ticheneswe pachivi. (VaRoma 5:8, 9; 1 Johani 1:7) Zvisinei, kuti munhu abatsirwe nechibayiro chaJesu, anofanira kutenda muna Jesu, ochinja mararamiro ake kuti aenderane nezvakadzidziswa naJesu, obva abhabhatidzwa.​—Mabasa 2:38; 3:19.

Bhaibheri rinodzidzisa nezvekubhabhatidza vacheche here?

 Aiwa, haridzidzisi izvozvo. Hapana panotaura nezvekubhabhatidzwa kwevacheche muBhaibheri. Mamwe machechi anoita mhemberero ‘yekubhabhatidza’ mucheche (vachiita zvekusasa mvura kana kuidururira mumusoro make) uye achipiwa zita. Vanhu vanobhabhatidzwa sevaKristu ndevaya chete vanenge vakura zvekuti vanenge vava kukwanisa kunzwisisa uye kudavira “mashoko akanaka pamusoro poUmambo hwaMwari.” (Mabasa 8:12) Kubhabhatidzwa ikoko kune chekuita nekunzwa shoko raMwari, kurigamuchira, uye kupfidza, asi mucheche haakwanisi kuita izvozvo.​—Mabasa 2:22, 38, 41.

 Bhaibheri rinoratidzawo kuti Mwari anoona vana vadiki vevaKristu sevatsvene kana kuti sevakachena mukuona kwake, nemhaka yekuti vabereki vavo vanenge vakatendeka. (1 VaKorinde 7:14) Kudai vana vacheche vaifanira kubhabhatidzwa, paisazodiwa mumwe munhu akatendeka kuti ivo vanzi vatsvene. b

Zvinofungwa nevamwe panyaya yekubhabhatidzwa kwechiKristu

 Zvavanofunga: Kusasa kana kuti kudurura mvura pamunhu kwakangofanana nekunyudza munhu mumvura.

 Chokwadi nezvenyaya iyi: Kubhabhatidzwa kwese kunotaurwa muBhaibheri kwaisanganisira kunyudzwa mumvura. Semuenzaniso, mudzidzi Firipi paakabhabhatidza murume wekuItiopiya, “vakapinda mumvura.” Pashure pacho, ‘vakabuda mumvura.’​—Mabasa 8:36-39. c

 Zvavanofunga: Bhaibheri parinotaura nezvekuti imba yese yakabhabhatidzwa rinenge richirevawo vacheche vemumhuri idzodzo. Semuenzaniso, richitaura nezvemurindi wejeri: “Vose zvavo, iye nevokwake vakabhabhatidzwa.”​—Mabasa 16:31-34.

 Chokwadi nezvenyaya iyi: Nhoroondo yekutendeuka kwemurindi wejeri inoratidza kuti vaya vakabhabhatidzwa vakanga vanzwisisa “shoko raJehovha” uye kuti ‘vakafara kwazvo.’ (Mabasa 16:32, 34) Izvozvo zvinoita kuti titi vacheche vaiva mumhuri yemurindi iyeye wejeri havana kubhabhatidzwawo, nekuti vaisakwanisa kunzwisisa shoko raJehovha.

 Zvavanofunga: Jesu akadzidzisa kuti vacheche vanofanira kubhabhatidzwa paakati Umambo ndehwevana vadiki.​—Mateu 19:13-15; Mako 10:13-16.

 Chokwadi nezvenyaya iyi: Jesu paakataura mashoko iwayo akanga asiri kutaura nyaya yekubhabhatidzwa. Asi kuti airatidza kuti vaya vanokodzera kupinda muUmambo hwaMwari vanofanira kuita sevana, pakuti vanofanira kuva vanyoro uye vanodzidzisika.​—Mateu 18:4; Ruka 18:16, 17.

a Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kubhabhatidzwa” rinobva pamudzi wechiito chinoreva “kunyudza.” Ona bhuku rinonzi Theological Dictionary of the New Testament, Volume I, peji 529.

b Maererano nebhuku rinonzi The International Standard Bible Encyclopedia, “muTestamende Itsva hapana panombotaura nezvekubhabhatidzwa kwevacheche.” Rinotaura kuti tsika yacho yakatangira “pamafungiro asiri iwo uye ekuwedzeredza panyaya yemaonerwo aiitwa kubhabhatidzwa,” ekuti kubhabhatidzwa pachakwo kunogeza zvivi.​—Volume 1, mapeji 416-​417.

c Mubhuku rinonzi New Catholic Encyclopedia pamusoro unoti “Baptism (in the Bible),” panoti: “Zviri pachena kuti paibhabhatidzwa munhu muChechi aiita zvekunyudzwa mumvura.”—Volume 2, peji 59.