Enda pane zvauri kuda

Chii Chinonzi Hero? Inzvimbo Inotambudzirwa Vanhu Nokusingaperi Here?

Chii Chinonzi Hero? Inzvimbo Inotambudzirwa Vanhu Nokusingaperi Here?

Mhinduro yeBhaibheri

Shoko rechiHebheru rokuti “Sheori” uye rechiGiriki rokuti “Hadhesi” ose ari maviri anoreva guva. Asi dzimwe shanduro dzeBhaibheri dzinoshandura mashoko aya dzichiti “hero.” (Pisarema 16:10; Mabasa 2:27) Vanhu vakawanda vanotenda kuti kune gomba remoto, sezviri kuratidzwa nemufananidzo uri panyaya ino. Asi handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri.

  1. Vanhu vari muhero hapana chavanoziva uye havarwadziwi. ‘MuSheori hamuna basa kana kuronga mazano kana zivo kana uchenjeri.’​—Muparidzi 9:10.

  2. Vanhu vakanaka vanoenda kuhero. Jakobho naJobho vaiva varume vakatendeka uye ndiko kwavaitarisira kuenda.​—Genesisi 37:35; Jobho 14:13.

  3. Mubayiro wechivi rufu, kwete gomba remoto. “Uya anenge afa asunungurwa pachivi chake.”​—VaRoma 6:7.

  4. Kana vanhu vachizotambudzwa nokusingaperi zvaizopesana nekururamisira kwaMwari. (Dheuteronomio 32:4) Adhamu paakatadza, Mwari akamupa mutongo werufu achiti: “Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.” (Genesisi 3:19) Dai kuri kuti Adhamu akaendeswa kugomba remoto taizoti Mwari akanyepa.

  5. Pfungwa yokutambudza vanhu nokusingaperi haimo mupfungwa dzaMwari. Kuranga vanhu mugomba remoto kunopesana nezvinodzidziswa neBhaibheri iro rinoti “Mwari rudo.”​—1 Johani 4:8; Jeremiya 7:31.