Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Chii Chinonzi Denga?

Mhinduro yeBhaibheri

Shoko rekuti “denga” rinoshandiswa muBhaibheri pachinyanya kutaurwa nezvezvinhu zvitatu zvinoti: (1) matenga atinoona nemaziso; (2) nzvimbo inogara Mwari nezvisikwa zvisingaoneki zvakadai sengirozi; uye (3) chiratidzo chenzvimbo yepamusoro kana kuti yakakwirira. Pese parinoshandiswa, mashoko akapoteredza ndiwo anobatsira kuziva chinenge chichinyatsotaurwa. *

  1. Matenga atinoona nemaziso. Apa shoko rekuti “matenga” rinoreva nzvimbo iri pamusoro penyika, panofamba nemhepo, panobhururuka shiri, panooneka makore anogadzira mvura inozonaya uye sinou, uye patinoona mheni dzichipenya. (Pisarema 78:26; Zvirevo 30:19; Isaya 55:10; Ruka 17:24) Rinogonawo kureva muchadenga, matinoona “zuva nomwedzi nenyeredzi.”​—Dheuteronomio 4:19; Genesisi 1:1.

  2. Nzvimbo inogara Mwari nezvisikwa zvisingaoneki zvakadai sengirozi. Shoko rekuti “denga” rinorevawo matenga atisingaoni, kana kuti nzvimbo inogara Mwari nezvisikwa zvakadai sengirozi, kureva nzvimbo yatisingaoni nemaziso uye yakakwirira kupfuura nzvimbo ine zvisikwa zvinooneka nemaziso. (1 Madzimambo 8:27; Johani 6:38) Mumatenga aya ndimo munogara Jehovha Mwari, uyo ari “Mudzimu,” pamwe chete nengirozi dzaakasika. (Johani 4:24; Mateu 24:36) Dzimwe nguva, “matenga” anotaurwa nezvawo semunhu achimiririra ngirozi dzakatendeka, “ungano yevatsvene.”​—Pisarema 89:5-7.

    Bhaibheri rinoshandisawo shoko rekuti “matenga” parinenge richitaura nezvechikamu chenzvimbo chaiyo inowanikwa Jehovha, “nzvimbo yake yaanogara.” (1 Madzimambo 8:43, 49; VaHebheru 9:24; Zvakazarurwa 13:6) Semuenzaniso, Bhaibheri rakafanotaura kuti Satani nemadhimoni vaizokandirwa kunze kwematenga, vasingachabvumirwi kupinda vachinomira pamberi paJehovha. Kunyange zvakadaro, vaizoramba vari munzvimbo yatisingakwanisi kuvaona nemaziso.​—Zvakazarurwa 12:7-9, 12.

  3. Chiratidzo chenzvimbo yepamusoro kana kuti yakakwirira. Magwaro anoshandisa shoko rekuti “denga” richimiririra nzvimbo yakakwirira, kazhinji kacho paanenge achitaura nezvevane masimba ekutonga. Nzvimbo yakadaro inogona kuva:

Denga rakaita sei?

Iyi inzvimbo ine zvisikwa zvinogara zvakabatikana chaizvo nebasa. Kune mazana emamiriyoni ezvisikwa zvisingaoneki izvo ‘zvinoita zvinenge zvataurwa naJehovha.’​—Pisarema 103:20, 21; Dhanieri 7:10.

Bhaibheri rinotsanangura denga senzvimbo ine chiedza chakawanda chaizvo. (1 Timoti 6:​15, 16) Muprofita Ezekieri paakaratidzwa zvakaita kudenga aiona “kupenya,” ukuwo pazvinhu zvakaratidzwa Dhanieri nezvekudenga paivawo “norukova rwomoto.” (Ezekieri 1:26-28; Dhanieri 7:9, 10) Denga inzvimbo tsvene, kana kuti yakachena, uye yakanaka.​—Pisarema 96:6; Isaya 63:15; Zvakazarurwa 4:2, 3.

Zvatinowana muBhaibheri parinotaura nezvedenga zvinotisiya tisina kana neremuromo. (Ezekieri 43:2, 3) Kunyange zvakadaro, hazvikwanisiki kuti vanhu vanyatsonzwisisa chinonzi denga, kana kuti zvakaita nzvimbo iyi inogara Mwari nezvisikwa zvakadai sengirozi.

^ ndima 3 Zvinoita sekuti shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “denga” rinobva pashoko rinoreva kuti “pamusoro,” kana kuti “kukwirira.” (Zvirevo 25:3) Ona The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, peji 1029.

^ ndima 9 McClintock and Strong’s Cyclopedia inoti matenga matsva anotaurwa pana Isaya 65:17 anoreva “hurumende itsva, umambo hutsva.”​—Volume IV, peji 122.