Enda pane zvauri kuda

Chii Chinonzi Chivi?

Chii Chinonzi Chivi?

Mhinduro yeBhaibheri

 Chivi manzwiro, mafungiro kana kuti chero chinhu chipi zvacho chingaitwa asi chichipesana nezvinodiwa naMwari. Izvi zvinosanganisira kutyora mitemo yaMwari nekuita zvisina kururama pamberi pake. (1 Johani 3:4; 5:17) Bhaibheri rinoratidzawo kuti kurega kuita chinhu chakarurama chaunenge uchitarisirwa kuti uite, kutoita chivi.​—Jakobho 4:17.

 Pamitauro yakatanga kushandiswa pakunyora Bhaibheri, shoko rekuti chivi rinoreva kupotsa. Semuenzaniso, paiva nemasoja emuIsraeri anonzi aiva nyanzvi pakupotsera matombo nezvipfuramabwe, zvekuti “aisapotsa.” Kudai shoko rokuti aisapotsa raizoshandurwa sezvariri, raizonzi “aisaita chivi.” (Vatongi 20:16) Saka, kuita chivi zvinoreva kutadza kuita zvinonyatsodiwa naMwari.

 Mwari ane kodzero yekuudza vanhu zvavanofanira kuita nezvavasingafaniri kuita nekuti ndiye Musiki. (Zvakazarurwa 4:11) Tinozvidavirira kwaari pane zvatinoita.​—VaRoma 14:12.

Zvinoita here kuti munhu asatombotadza?

 Aiwa. Bhaibheri rinoti “vanhu vose vakatadza, vakakundikana kusvika pakubwinya kwaMwari.” (VaRoma 3:23; 1 Madzimambo 8:46; Muparidzi 7:20; 1 Johani 1:8) Zvakafamba sei?

 Vanhu vekutanga Adhamu naEvha, vakasikwa mumufananidzo waMwari uye vasina chivi. (Genesisi 1:27) Asi kusateerera kwavakazoita ndiko kwakaita kuti vazova nechivi. (Genesisi 3:5, 6, 17-19) Pavakazobereka vana, vakavabereka vainewo chivi, sezvinongoita chirwere chekuberekwa nacho. (VaRoma 5:12) Mambo Dhavhidhi akazvitaurawo achiti, ‘Ndakaberekwa ndiine kukanganisa.’​—Pisarema 51:5.

Pane zvivi zvakakura kupfuura zvimwe here?

 Ehe. Semuenzaniso, Bhaibheri rinoti varume vemuSodhoma “vakanga vakaipa uye vaiva vatadzi vakanyanya,” zvekuti chivi chavo chainge chiri “chikuru kwazvo.” (Genesisi 13:13; 18:20) Chimbonzwa zvinhu zvitatu zvinoita kuti chivi chizonzi chakakura.

  1.   Chivi chacho chinenge chaitwa. Bhaibheri rinotinyevera kuti tisaite zvivi zvakakura zvakadai seunzenza, kunamata zvidhori, kuba, kudhakwa, ugororo, kuponda, uye kuita zvemidzimu. (1 VaKorinde 6:9-11; Zvakazarurwa 21:8) Bhaibheri rinoratidza kuti izvi zvakasiyana nemashoko anotaurwa nemunhu kana kuti chinhu chaanoita asina kuzvironga zvobva zvarwadzisa vamwe. (Zvirevo 12:18; VaEfeso 4:31, 32) Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rinotikurudzira kuti tisarerutsa chero chinonzi chivi, nekuti zvinozopedzisira zvaita kuti tiite chivi chakakura.​—Mateu 5:27, 28.

  2.   Chaita kuti chivi chacho chiitwe. Zvimwe zvivi zvinoitwa nemhaka yekusaziva zvinodiwa naMwari. (Mabasa 17:30; 1 Timoti 1:13) Bhaibheri harirerutsi zvivi zvakadaro asi rinoratidza kuti zvakatonyanya kuipa ndezviya zvinoitwa nemaune. (Numeri 15:30, 31) Kuita zvivi nemaune kunoratidza ‘kuipa kwakaita mwoyo.’​—Jeremiya 16:12.

  3.   Chakaitwa kakawanda zvakadini. Bhaibheri rinoratidzawo kuti pane musiyano pakati pechivi chinoitwa kamwe chete uye chivi chinoitwa kwenguva yakati rebei. (1 Johani 3:4-8) Vaya vane “tsika yokuita chivi nemaune,” asi vava kuziva zvinodiwa naMwari, vanowana mutongo wakakura kubva kuna Mwari.​—VaHebheru 10:26, 27.

 Vaya vanenge vaita chivi chakakura vanogona kunetseka zvakanyanya nemhaka yezvavanenge vakanganisa. Semuenzaniso, Mambo Dhavhidhi akanyora kuti: “Kukanganisa kwangu kwapfuura musoro wangu; kuri kundiremera kwazvo somutoro unorema.” (Pisarema 38:4) Asi Bhaibheri rinotinyaradza nemashoko okuti: “Munhu akaipa ngaasiye nzira yake, uye munhu anokuvadza ngaasiye kufunga kwake; uye ngaadzokere kuna Jehovha, iye achamunzwira ngoni, uye kuna Mwari wedu, nokuti achakanganwira zvikuru.”​—Isaya 55:7.