Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Chii Chandinganyengetera Nezvacho?

Chii Chandinganyengetera Nezvacho?

Mhinduro yeBhaibheri

Unogona kunyengetera uchitaura chero chawada chero bedzi zvichienderana nemitemo yaMwari yakanyorwa muBhaibheri. “Zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano [nezvinodiwa naMwari], iye anotinzwa.” (1 Johani 5:14) Zvinoita here kuti utaure nhamo dzako? Ehe zvinoita. Bhaibheri rinoti: “Dururai mwoyo yenyu pamberi [paMwari].Pisarema 62:8.

Zvinhu zvaungakumbira paunenge uchinyengetera

  • Kutenda muna Mwari.Ruka 17:5.

  • Mudzimu mutsvene, kana kuti simba raMwari, kuti ukubatsire kuita zvakanaka.Ruka 11:13.

  • Simba rokuti ukunde matambudziko uye miedzo.VaFiripi 4:13.

  • Kuva nerugare mupfungwa kana kuti kugadzikana.VaFiripi 4:6, 7.

  • Kuva nouchenjeri hwokuti uite zvisarudzo zvakanaka.Jakobho 1:5.

  • Kubatsirwa kuwana zvokurarama nazvo zuva nezuva.Mateu 6:11.

  • Kuregererwa zvivi.Mateu 6:12.