Enda pane zvauri kuda

Chii Chandinganyengetera Nezvacho?

Chii Chandinganyengetera Nezvacho?

Mhinduro yeBhaibheri

Unogona kunyengetera uchitaura chero chawada chero bedzi zvichienderana nemitemo yaMwari yakanyorwa muBhaibheri. “Zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano [nezvinodiwa naMwari], iye anotinzwa.” (1 Johani 5:​14) Zvinoita here kuti utaure nhamo dzako? Ehe zvinoita. Bhaibheri rinoti: “Dururai mwoyo yenyu pamberi [paMwari].”​—Pisarema 62:8.

Zvinhu zvaungakumbira paunenge uchinyengetera

  • Kutenda muna Mwari.​—Ruka 17:5.

  • Mudzimu mutsvene, kana kuti simba raMwari, kuti ukubatsire kuita zvakanaka.​—Ruka 11:13.

  • Simba rokuti ukunde matambudziko uye miedzo.​—VaFiripi 4:13.

  • Kuva nerugare mupfungwa kana kuti kugadzikana.​—VaFiripi 4:​6, 7.

  • Kuva nouchenjeri hwokuti uite zvisarudzo zvakanaka.​—Jakobho 1:5.

  • Kubatsirwa kuwana zvokurarama nazvo zuva nezuva.​—Mateu 6:11.

  • Kuregererwa zvivi.​—Mateu 6:12.