Mhinduro yeBhaibheri

Unogona kunyengetera uchitaura chero chawada chero bedzi zvichienderana nemitemo yaMwari yakanyorwa muBhaibheri. “Zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano [nezvinodiwa naMwari], iye anotinzwa.” (1 Johani 5:14) Zvinoita here kuti utaure nhamo dzako? Ehe zvinoita. Bhaibheri rinoti: “Dururai mwoyo yenyu pamberi [paMwari].Pisarema 62:8.

Zvinhu zvaungakumbira paunenge uchinyengetera

  • Kutenda muna Mwari.Ruka 17:5.

  • Mudzimu mutsvene, kana kuti simba raMwari, kuti ukubatsire kuita zvakanaka.Ruka 11:13.

  • Simba rokuti ukunde matambudziko uye miedzo.VaFiripi 4:13.

  • Kuva nerugare mupfungwa kana kuti kugadzikana.VaFiripi 4:6, 7.

  • Kuva nouchenjeri hwokuti uite zvisarudzo zvakanaka.Jakobho 1:5.

  • Kubatsirwa kuwana zvokurarama nazvo zuva nezuva.Mateu 6:11.

  • Kuregererwa zvivi.Mateu 6:12.