Enda pane zvauri kuda

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kana Ndakaora Mwoyo?

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kana Ndakaora Mwoyo?

Mhinduro yeBhaibheri

 Hongu, nemhaka yokuti rubatsiro rwakanakisisa rwunobva kuna “Mwari, anonyaradza vakaora mwoyo.”​—2 VaKorinde 7:​6, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.

Mwari anobatsira sei vakaora mwoyo?

  •   Simba. Mwari anoita kuti uzorodzwe uye ufare, kwete nokubvisa matambudziko ako ose, asi nokupindura minyengetero yako paunonyengetera uchikumbira kuti uwane simba rokutsungirira. (VaFiripi 4:​13) Unogona kuva nechivimbo chokuti akagadzirira kukuteerera, nemhaka yokuti Bhaibheri rinoti: “Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo; anoponesa vaya vakadzvinyirirwa.” (Pisarema 34:​18) Kutaura zvazviri, Mwari anogona kunzwa munyengetero wako wokukumbira kubatsirwa kunyange paunenge usingakwanisi kunyatsobudisa zviri pamwoyo wako.​—VaRoma 8:​26, 27.

  •   Mienzaniso yakanaka. Mumwe munyori weBhaibheri akanyengetera kuna Mwari achiti: ‘Ndakadanidzira kwamuri Jehovha ndiri mudambudziko guru.’ Munyori uyu wepisarema akanyaradzwa paainetseka zvikuru nokuyeuka kuti Mwari anoda kutiregerera zvivi zvedu. Akati kuna Mwari: “Dai imi, iyemi Jehovha, maironda zvakaipa zvangu, haiwa Jehovha, ndianiko aimira? Asi kukanganwira kuri kwamuri; naizvozvo imi munotyiwa.”​—Pisarema 130:​1, 3, 4, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.

  •   Tariro. Kunze kwekunyaradza kwaari kuita vanhu iye zvino, Mwari akavimbisa kuti achabvisa matambudziko ose anokonzera kuti vanhu vaore mwoyo. Paachazadzisa vimbiso iyoyo, “zvinhu zvekare [kusanganisira kuora mwoyo] hazvizoyeukwi, uyewo hazvizouyi mumwoyo.”​—Isaya 65:17.

 Cherechedza kuti: Kunyange zvazvo Zvapupu zvaJehovha zvichiziva kuti zvinobatsirwa naMwari, zvinoendawo kuchipatara kuti zvirapwe zvirwere zvakadai sokuora mwoyo (depression). (Mako 2:​17) Asi hatiti kumwe kurapa kuri nani kupfuura kumwe, tinoti munhu mumwe nomumwe ngaazvisarudzire marapirwo aanoda kuitwa.