Mhinduro yeBhaibheri

Bhaibheri iro rinozivikanwawo seMagwaro Matsvene, rine mashoko akawanda anopa uchenjeri. Cherechedza uone kuti Bhaibheri pacharo rinozvirondedzera sei: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” (2 Timoti 3:16) Pane umboo hwakawanda hunotsigira izvozvo. Chimbofunga zvinotevera:

  • Hapana akambobudirira pakupikisa Bhaibheri nezvekururama kwaro parinotaura nyaya dzakaitika kare.

  • Vanhu vakanyora Bhaibheri vaiva vakavimbika uye hapana chavaisiya. Kuvimbika ikoko kwakaita kuti chokwadi chibudiswe pachena.

  • Bhaibheri rine dingindira rimwe chete: kutsigira kuti Mwari ane kodzero yokutonga vanhu uye kuzadziswa kwechinangwa chake pachishandiswa Umambo hwake hwokudenga.

  • Kare kare pane dzimwe nyaya dzesayenzi idzo vanhu vakawanda vaibvumirana nezvadzo nepo vakanga vakarasika. Asi Bhaibheri paraitaura nyaya idzodzo rakanga rakarurama pasinei nokuti rakanga ranyorwa kare-kare.

  • Nhoroondo dzakanyorwa dzinoratidza kuti uprofita hweBhaibheri kana kuti zvarinotaura ndezvechokwadi.