Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Wanano

Keys to Success

Tarisirai Kuna Mwari Kuti Muve Newanano Inofadza

Kuzvibvunza mibvunzo miviri isina kuoma kunogona kukubatsira kuvandudza wanano yenyu.

Chii Chingaita Kuti Vari Muwanano Vafare?

Mazano eBhaibheri panyaya yokuva newanano inofadza anobatsira nokuti anobva kuna Jehovha Mwari anova ndiye akatanga wanano.

Zvaungaita Kuti Uremekedze Mumwe Wako

Murume nemudzimai vanofanira kugara vachiremekedzana. Zvii zvaungaita kuti uratidze kuti unoremekedza mumwe wako?

Kuremekedza Wawakaroorana Naye

Murume kana kuti mudzimai angataura sei noruremekedzo?

Tenda Zvinoitwawo Nemumwe Wako

Kana murume nemudzimai vakatarisa zvakanaka zvinoitwa nemumwe votendana, zvichaita kuti vawedzere kudanana. Zvii zvaungaita kuti uwedzere kutenda mumwe wako?

Zvaungaita Kuti Usimbise Imba Yako

Ukazvipira kune mumwe wako unenge wazvisungirira here, kana kuti zvinotoita kuti imba yenyu itsige?

Ivai Vakavimbika Kune Mumwe Nemumwe

Kutendeseka muwanano kunongoreva chete kudzivisa upombwe here?

Kuita Kuti Wanano Yechipiri Ibudirire

Wanano yechipiri inogona kuunza zvipingamupinyi zvaisava muwanano yokutanga. Vari muwanano vangabudirira sei?

Varume—Garai Nemadzimai Enyu Zvakanaka

Mhuri inogona kuwana zvose, asi ichishayiwa chimwe chinhu chinokosha.

Itai Zvinoita Kuti Muve Vanhu Vomudzimu Somurume Nomudzimai

Kuronga nguva yokuti mudzidze Bhaibheri pamwe chete kunogona kuvandudza wanano yenyu.

Zvinotaurwa neBhaibheri

Zvakanaka Here Kuti Murume Nomudzimai Vagare Vose Vasina Kuroorana?

Ona kuti Bhaibheri rinoti kudii nezvekudanana, bonde uye kugara pamwe chete.

Bhaibheri Pane Zvarinotaura Here Nezvekuroorana Kwengochani?

Muvambi wewanano anofanira kuziva kuti, kuti vanhu vakaroorana vachembedzane uye vachifara vanofanira kuita sei.

Barika Rinobvumirwa Here?

Pfungwa yacho yakabva kuna Mwari here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri nezvebarika.

Bhaibheri Rinoti Chii Nezvekuroorana Kwevanhu Vemarudzi Akasiyana?

Ona zvinotaurwa neBhaibheri nezvekufanana kwakaita marudzi uye kuroorana kwevanhu ava.

Tinofanira Kuona Sei Wanano?

Ona kuti mabasa akapiwa vari muwanano naMwari anogona sei kubatsira kuti murume nomukadzi vafare mumba.

Kuroora Kana Kuroorwa Ndiko Kunoita Kuti Munhu Afare Here?

VaKristu vasina kuroora kana kuroorwa vanogona kufara here? Bhaibheri rinoratidza kuti tinofanira kuona sei wanano, uye rinewo muenzaniso wakanaka wemunhu asina kuroora.

Matambudziko Uye Kuagadzirisa

Kuwirirana Natezvara Naambuya

Mazano 3 okukubatsira kuti dambudziko ringavapo pakati pako nanatezvara risakanganisa imba yako.

Zvamungaita Kuti Murambe Muine Rugare Nehama Dzenyu

Munogona kukudza vabereki venyu musingakanganisi imba yenyu.

Zvaungaita Kuti Usaramba Uine Chigumbu

Kuti uregerere mumwe wako zvinoreva here kuti unofanira kuona sokuti zvaaita haisi nyaya hombe kana kuti kuona sokuti hapana chaitika?

Kuchinja Kunoita Zvinhu Murume Nomudzimai Pavanova Nevana

Ona kuti zvinotaurwa neBhaibheri zvingabatsira sei vabereki kuti vajairane neupenyu hutsva uhwu.

Kana Vana Vabva Pamba

Vabereki vanowanzoita dambudziko vana pavanokura, vobva pamba. Kana vana vabva pamba, vabereki vangaita sei kuti vasasara vava kuita sevanhu vasingatombozivani?

Panoitika Dambudziko

Wana rutsigiro rwaunoda.

Kushamwaridzana Kwacho Kwanyanya Here?

Unozviti, ‘Tingori shamwari’ here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri kuti uone kuti uri papi panyaya iyi.

Kupedza Mhirizhonga Mudzimba

Bhaibheri rinogona sei kubatsira kunyange vaya vanonzi havaiti panyaya dzokuda kurwisana nevamwe?

Kumbosiyana Uye Kugura Muchato

Kana Usisina Mufaro Muwanano Yenyu

Mava kunzwa sokuti muri mujeri here? Zvinhu zvishanu zvinogona kubatsira wanano yenyu.

Rebuilding Trust in a Marriage

If you are striving to save your marriage after a setback such as adultery, you face a difficult challenge. But you can succeed!

Bhaibheri Rinobvumidza Kurambana Here?

Inzwa zvinobvumirwa naMwari uye zvaanovenga.

Upenyu Pashure Pokurambana

Vanenge vanhu vose vanorambana vanozoona kuti upenyu hwakaoma kupfuura zvavaitarisira. Mazano emuBhaibheri anogona kukubatsira kuti ubudirire.

Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Nyaya Yekurambana?

Zvapupu zvaJehovha zvinobatsira here vanhu vane wanano dzisiri kufamba zvakanaka? Vakuru veungano vanofanira here kuudza chimwe Chapupu kuti chirambane nemumwe wacho?