Enda pane zvauri kuda

Kurera Vana

Zvaungaita Kuti Uve Mubereki Akanaka

Chii Chinoita Kuti Munhu Ave Mubereki Akanaka?

Ungabatsira sei vana vako kuti vazogona kuzvisarudzira voga?

Zvaungaita Kuti Uve Baba Vakanaka

Ona mazano mashanu ari muBhaibheri anokubatsira kuti uve baba vakanaka vane rudo.

Mhuri Dzinofara—Zvamunoita

Kana muchida kuti vana venyu vaite zvamunotaura, munofanira kuita zvinoenderana nezvamunotaura.

Zvamungaita Kana Mwana Wenyu Akaremara

Ona matambudziko matatu aungatarisana nawo uye kuti mazano ouchenjeri omuBhaibheri angakubatsira sei.

Kudzidzisa

Kudzidzisa Vana Kuti Vaitire Vamwe Mutsa

Chimbofunga nzira nhatu dzaungabatsira nadzo vana vako kuti vasava nepfungwa yokuda kungozvifunga ivo pachavo.

Dzidzisai Vana Venyu Kuzvibata

Mwana wenyu anoziva chokwadi nezvebonde here? Dzidza mitemo yaMwari uye zvaunofanira kuudza vana vako.

Kuva Netsika Dzakanaka

Kana mukadzidzisa vana venyu kuva netsika dzakanaka zvichavabatsira mune remangwana.

Kushanda Nesimba

Munhu anofanira kudzidza kushanda nesimba achiri mudiki here kana kuti akura?

Kudzidzisa Kwamungaita Mwana Wenyu

Kuranga kunobatanidza zvinopfuura kungopa mitemo uye kupanicha.

Kushingirira

Kana vana vakadzidziswa kushingirira, vanokwanisa kuzokunda matambudziko muupenyu.

Kubatsira Kwamungaita Mwana Kana Akundikana

Kukundikana kuita zvimwe zvinhu kunowanika. Dzidzisa vana vako kuti vave nemaonero akanaka uye vabatsire kugadzirisa pavanokanganisa.

Mungabatsira Sei Mwana Wenyu Kuti Apase?

Ona zvaungaita kuti uzive chiri kuita kuti mwana wako afoire uye kuti ungamukurudzira sei kuverenga.

Ndodii Kana Mwana Wangu Achishungurudzwa Nevamwe?

Mazano 5 anogona kubatsira mwana wako paanosangana nevanhu vanenge vachida kumunetsa.

Kubatsira Mwana Wako Paanenge Achiyaruka

Mazano emuBhaibheri mashanu anogona kubatsira kuti nguva iyi inowanzonetsa isaomera vana.

Zvakanakira Kupa Vana Mabasa Epamba

Munopa vana venyu mabasa epamba here? Kuvapa mabasa kunovabatsira kuti vazive kuti kushanda nesimba kunokosha uye zvichaita kuti vafare.

Vana Vangadzidza Sei Kuda Mwari?

Ungadzidzisa sei mwana wako zvinosvika pamwoyo uchishandisa Bhaibheri?

Vabereki Vangadzidzisa Sei Vana Vavo Nezvebonde?

Bhaibheri rine mazano akawanda anokubatsirai pakutaura nevana venyu nezvebonde uye pakuvadzivirira pavanhu vanoda zvokubhinya.

Kudzidzisa Mwana Wako Nyaya Dzepabonde

Vechidiki vari kutanga kuziva nyaya dzepabonde vachiri vana. Zvii zvaunofanira kuziva? Ungaitei kuti udzivirire vana vako?

Taura Nevana Vako Nyaya Dzebonde

Zvinokosha kuti vabereki vataure nevana vavo nyaya dzebonde. Ona kuti mungakurukura sei nyaya iyi inonyadzisa.

Dzivirirai Vana Venyu

Kuda naSarudzai vari kudzidziswa kuti vangaita sei kuti vazvidzivirire.

Kudzidzisa Vana Zvinotaurwa neBhaibheri Nezvedoro

Vabereki vanofanira kudzidzisa vana vavo nyaya iyi inokosha riini uye vangazviita sei?

Kuranga

Tsika Dzakaendepi?

Dzidziso dzaipiwa kuma1960 nezvokurera vana ndidzo dzava kuvakanganisa here?

Unofanira Kuranga Sei Vana Vako?

Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvitatu zvinoita kuti chirango chinyatsoshanda.

Kudzidzisa Vana Kuti Vateerere

Iwe nemwana wako munogara muchinetsana nekuti anenge asingadi kuita zvaunomuudza here? Mazano 5 okukubatsira pakurera vana.

Kuzvidzora

Nei kuzvidzora kuchikosha, uye tingaitei kuti tive vanhu vanozvidzora?

Kuzvininipisa

Kana vana vakadzidziswa kuzvininipisa zvichavabatsira iye zvino kunyange pavanokura.

Mungaita Sei Kana Mwana Achishusha?

Mungaita sei kana mwana wenyu achishusha? Mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsirai.

Kana Ukanyeperwa Nemwana Wako

Unofanira kuitei kana mwana wako akanyepa? Nyaya iyi inotaura mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsira kuti udzidzise mwana wako chazvakanakira kutaura chokwadi.