Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Kurera Vana

How to Be a Good Parent

Chii Chinoita Kuti Munhu Ave Mubereki Akanaka?

Ungabatsira sei vana vako kuti vazogona kuzvisarudzira voga?

Zvaungaita Kuti Uve Baba Vakanaka

Ona mazano mashanu ari muBhaibheri anokubatsira kuti uve baba vakanaka vane rudo.

Zvamungaita Kana Mwana Wenyu Akaremara

Ona matambudziko matatu aungatarisana nawo uye kuti mazano ouchenjeri omuBhaibheri angakubatsira sei.

Kudzidzisa

Kudzidzisa Vana Kuti Vaitire Vamwe Mutsa

Chimbofunga nzira nhatu dzaungabatsira nadzo vana vako kuti vasava nepfungwa yokuda kungozvifunga ivo pachavo.

Kudzidzisa Kwamungaita Mwana Wenyu

Kuranga kunobatanidza zvinopfuura kungopa mitemo uye kupanicha.

Kubatsira Mwana Wako Paanenge Achiyaruka

Mazano emuBhaibheri mashanu anogona kubatsira kuti nguva iyi inowanzonetsa isaomera vana.

Zvakanakira Kupa Vana Mabasa Epamba

Munopa vana venyu mabasa epamba here? Kuvapa mabasa kunovabatsira kuti vazive kuti kushanda nesimba kunokosha uye zvichaita kuti vafare.

Vana Vangadzidza Sei Kuda Mwari?

Ungadzidzisa sei mwana wako zvinosvika pamwoyo uchishandisa Bhaibheri?

Kudzidzisa Mwana Wako Nyaya Dzepabonde

Vechidiki vari kutanga kuziva nyaya dzepabonde vachiri vana. Zvii zvaunofanira kuziva? Ungaitei kuti udzivirire vana vako?

Dzivirirai Vana Venyu

Kuda naSarudzai vari kudzidziswa kuti vangaita sei kuti vazvidzivirire.

Kuranga

Tsika Dzakaendepi?

Dzidziso dzaipiwa kuma1960 nezvokurera vana ndidzo dzava kuvakanganisa here?

Unofanira Kuranga Sei Vana Vako?

Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvitatu zvinoita kuti chirango chinyatsoshanda.

Kudzidzisa Vana Kuti Vateerere

Iwe nemwana wako munogara muchinetsana nekuti anenge asingadi kuita zvaunomuudza here? Mazano 5 okukubatsira pakurera vana.

Kudzidzisa Vana Kuzvininipisa

Dzidzisa mwana wako kuzvininipisa asi asingazozvitarisiri pasi.

Mungaita Sei Kana Mwana Achishusha?

Mungaita sei kana mwana wenyu achishusha? Mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsirai.

Kana Ukanyeperwa Nemwana Wako

Unofanira kuitei kana mwana wako akanyepa? Nyaya iyi inotaura mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsira kuti udzidzise mwana wako chazvakanakira kutaura chokwadi.