Enda pane zvauri kuda

Kupfimbana Uye Kudanana

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 1: Zvandiri kuona ndizvo here?

Wana mazano anogona kukubatsira kuziva kuti munhu ari kukuda here kana kuti ari kungoda kuvawo hake shamwari.

Tingori Shamwari Here Kana Kuti Paita Zverudo Apa?​—Chikamu 2: Zvandiri Kuita Zvinoita Kuti Afungei?

Shamwari yako ingaona sekuti uri kuda zvinodarika kungova shamwari chete here? Chimbonzwa mazano aya.

Rudo Rwechokwadi Here Kana Kuti Harusi?

Inzwa kuti rudo rwechokwadi rwakaita sei uye kuti rudo rwusiri rwechokwadi rwakaita sei.

Kutamba Nemwoyo Wemunhu Kwakaipa Here?

Kutamba nemwoyo wemunhu kuita sei chaizvoizvo? Nei vamwe vachizviita? Kune zvakwakaipira here?

Chii Chinonzi Rudo Rwechokwadi?

Bhaibheri rinogona kubatsira vaKristu kusarudza wokuroorana naye akakodzera uye kuti vangaratidza sei rudo rwechokwadi kana varoorana.

Wagadzirira Kufambidzana Nomumwe Munhu Here?

Tarisa uone mibvunzo 4 woona kana wagadzirira kuti uchifambidzana nomumwe munhu.

Wagadzirira Here Kuroora Kana Kuroorwa?

Kuti upindure mubvunzo uyu, unofanira kutanga wanyatsozviongorora uye kuita izvi kuchakubatsira.

Unoziva Sei Kuti Munhu Uyu Ndiye Wako?

Zvii zvaungaita kuti unyatsoona zvakaita munhu wauri kufarira?

Zvapupu zvaJehovha Zvine Mitemo Here Panyaya Dzekupfimbana?

Nyaya dzekupfimbana chinhu chokungotambawo nacho here?

Munofanira Kurambana Here?—Chikamu 1

Wanano ndeyeupenyu hwose. Saka kana uchifunga ruviri nezvemunhu wauri kudanana naye, zviri nani kuti musiyane!

Tinofanira Kurambana Here? (Chikamu 2)

Kurambana hakusi nyore. Ndeipi nzira yakanaka yokuti murambane? Zvii zvaungaita kuti usaramba uchirwadziwa kana marambana?

Kana Mukomana Nemusikana Vakarambana

Ungaita sei kuti uenderere mberi noupenyu kana warambana nemunhu wawanga uchidanana naye?