Enda pane zvauri kuda

Kurera Vana Vari Kuyaruka

Kukurukura

Kukurukura Nemwana Wenyu Ari Kuyaruka

Munombonzwa musingadi kuteerera mwana wenyu ari kuyaruka paanenge achitaura here? Chii chinoita kuti zviome?

Taura Nemwana Wako Achiri Kuyaruka—Musingaitisani Nharo

Mwana wako achiri kuyaruka achiri kudzidza kuti anofanira kuva munhu akaita sei uye anoda mamiriro ezvinhu anoita kuti asununguke kutaura mafungiro ake. Ungamubatsira sei?

Mwanasikana Wenyu Paanenge Aine Zvinomunetsa

Vasikana vari kuyaruka vanonetseka chaizvo nekuchinja kunoita miviri yavo. Zvii zvingaitwa nevabereki pakuvabatsira?

Kana Mwana Wako Ari Kuyaruka Asisina Chokwadi Nezvaunotenda

Mapinduriro auchaita mibvunzo yemwana wako ndiwo anogona kutema kuti achabvuma zvaunotenda here kana kuti kwete.

Kudzidzisa Vana

Kana Mwana Akaita Zvinhu Zvinoita Kuti Musamuvimba

Musakurumidza kufunga kuti mwana wenyu ari kuyaruka apanduka. Munogona kuvimbazve naye.

Kutungamirira Kwamungaita Vana Venyu

Nei zviri nyore chaizvo kuti vana vave neushamwari hwakasimba nevezera ravo kupfuura vabereki vavo?

Kudzidzisa Mwana Kuti Akuteererei

Kurayira kunosanganisira kudzidzisa. Mazano ari muBhaibheri anogona kukubatsirai kuti mudzidzise mwana wenyu kukuteererai.

Kupa Mitemo Mwana Wenyu Ari Kuyaruka

Zvii zvamungaita kana mwana wenyu asingafariri kuita zvamunomuudza?

Mungabatsira Sei Mwana Wenyu Kuti Apase?

Ona zvaungaita kuti uzive chiri kuita kuti mwana wako afoire uye kuti ungamukurudzira sei kuverenga.

Kutaura Nemwana Nezvekutumira Mameseji Anonyadzisira

Garai mataura nemwana wenyu chazvakaipira asati apinda mudambudziko iri.