Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kuva Nekutenda Muna Mwari

Nei Kutenda Muna Mwari Kuchikosha?

Mwari Ariko Here?

Bhaibheri rinopindura richipa zvikonzero 5 zvakasimba.

Kuziva Mwari

Mwari Ndiani?

Mwari ane zita here uye anotida here?

Zita raMwari Ndiani?

Waizviziva here kuti Mwari ane zita rinoratidza zvaakaita?

Zvinonyatsoita Here Kuti Tizive Mwari?

Zvatisingakwanisi kunzwisisa nezvaMwari zvinogona kutokubatsira kuti umuzive zviri nani.

Zvinoita Here Kuti Uone Mwari Asingaoneki?

Dzidza kuti ungashandisa sei “maziso emwoyo” wako.”

Mwari Ane Unhu Hwakaita Sei?

Ndehupi unhu hukuru huna Mwari?

Mwari Anokukoshesa Here?

Chii chinoratidza kuti Mwari ane hanya nesu?

Mwari Ane Tsitsi Here?

Bhaibheri rinotivimbisa kuti Mwari anotinzwisisa uye anorwadziwawo patinotambura.

Zvakoshera Kuva Nekutenda

Nei Mwari Achikosha Muupenyu Hwedu?

Ona kuti kuva neukama naMwari kunogona sei kuita kuti uve neupenyu hunofadza uye hune chinangwa.

Zvinotaura Bhaibheri Nezvekutenda?

Bhaibheri rinoti ‘pasina kutenda hazvibviri kunyatsofadza Mwari.’ Chii chinonzi kutenda? Ungaita sei kuti uve nekutenda?

Kuva Nechitendero Kuzvinyengera Here?

Bhaibheri harikurudziri kuti tingotenda tisina uchapupu, asi kuti tishandise simba redu rokufunga uye kuti tifunge nezveuchapupu hunenge huripo.

Chokwadi chemuBhaibheri Chakapedza Nyota Yezvandaida Kuziva

Mayli Gündel akarega kutenda muna Mwari pakafa baba vake. Akawana sei chitendero chechokwadi uye rugare rwemupfungwa?

Zvechechi Ndakanga Ndisingachadi Kuzvinzwa

Tom aida zvekunamata Mwari, asi zvinoitwa mumachechi zvakaita kuti apedzisire asingachadi kunamata. Kudzidza Bhaibheri kwakamubatsira sei kuchinja mafungiro ake?

Zvii Zvinoita Kuti Vamwe Vasava Nekutenda?

Pane Chakaipa Here Nokubvunza Mwari?

Tingawana kuti mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo inokosha yeupenyu? Tingabvunza Mwari here?

Nei Mwari Achibvumira Kutambura?

Vanhu vakawanda vanobvunza kuti nei nyika yakazara kuvengana uye kutambura. Bhaibheri rinopa mhinduro inogutsa uye inonyaradza.

Sei Vanhu Vachiti Mwari Ane Utsinye?

Vakawanda vanofunga kuti Mwari ane utsinye kana kuti haana basa nevanhu. Bhaibheri rinotii?

Kuswedera Pedyo naMwari

Unonzwa Uri Pedyo naMwari Here?

Mamiriyoni evanhu ane chokwadi chekuti Mwari anovaona seshamwari dzake.

Ungaitei Kuti Uve Pedyo naMwari?

Ona kuti Mwari anonzwa minyengetero yese here, kuti tinganyengetera sei, uye zvatingaita kuti tive pedyo naMwari.

Chipo Chikuru chaMwari—Nei Chichikosha?

Zvii zvinoita kuti chipo chizonzi chinokosha kupfuura zvimwe? Kuziva izvi kunotibatsira kuti tiwedzere kukoshesa kufirwa kwatakaitwa naJesu.

Zvinonyatsoita Here Kuti Tifadze Mwari?

Mhinduro yacho tinogona kuiwana pane zvakaitika kuna Jobho, Roti, uye Dhavhidhi, avo vakamboita zvikanganiso zvakakura.

Ungaitei Kuti Urarame Nekusingaperi?

Bhaibheri rinovimbisa kuti vanhu vanoita kuda kwaMwari vachararama nekusingaperi. Chimboona zvinhu zvitatu zvaanoda kuti tiite.

Kuziva Kuti Mwari Anokuda Kunogona Kukubatsira

Bhaibheri rinotibatsira kuti tive nekutenda mune zvinovimbiswa naMwari.