Enda pane zvauri kuda

Kutsanangurwa Kwemavhesi

Tarisa uone tsanangudzo dzechokwadi dzemavhesi anonyanya kuzivikanwa nevanhu. Verengawo unzwe kuri kubva nenyaya yacho, nekwairi kuenda kuitira kuti unzwisise vhesi yacho. Tarisa mashoko emuzasi uye mamwe mavhesi anenge achiratidzwa kuti uwedzere kunzwisisa.

Genesisi 1:1 Inotsanangurwa—“Pakutanga Mwari Akasika Denga Nenyika”

Zvinhu zvipi zviviri zvechokwadi zvinokosha zvinoratidzwa nemashoko aya ekutanga eBhaibheri?

Eksodho 20:12 Inotsanangurwa—“Kudza Baba Vako Naamai Vako”

Pane zvakanaka zvaizoitika kwavari kana vaizoteerera murayiro uyu.

Joshua 1:9 Inotsanangurwa—“Shinga, Usimbe”

Ungava sei neushingi nesimba paunotarisana nezvinhu zvakaoma zvinoita sezvisingakundiki?

Kutsanangurwa kwaPisarema 23:4—“Kunyange Ndichifamba Mumupata Werima Gobvu Rerufu”

Vanamati vaMwari vanodzivirirwa sei naye kunyange pavanenge vaine matambudziko akakura?

Kutsanangurwa kwaZvirevo 3:5, 6—‘Rega Kuzendamira Panjere Dzako’

Ungaratidza sei kuti unovimba naMwari kwete kunyanya kuzvivimba?

Isaya 40:31 Inotsanangurwa—“Vaya Vanotarisira Kuna Jehovha Vachawanazve Simba”

Nei Magwaro achienzanisa munhu anopiwa simba naMwari negondo riri kubhururuka?

Isaya 41:10 Inotsanangurwa—“Usatya, Nekuti Ndinewe”

Jehovha akadzokorora pfungwa imwe chete katatu kuti anyatsosimbisa kuti achavabatsira.

Isaya 42:8 Inotsanangurwa—“Ndini TENZI”

Mwari akazvipa zita rekuti chii?

Jeremiya 29:11 Inotsanangurwa—“Ndinoziva Urongwa Hwandiinahwo Pamusoro Penyu”

Zvese zvinoitika muupenyu hwemunhu zvakatorongwa naMwari here?

Kutsanangurwa kwaMika 6:8—“Famba naMwari Wako Wakazvininipisa”

Vhesi iyi inotaura zvatinotarisirwa kuti tiite naMwari.

Kutsanangurwa kwaMateu 6:33—‘Tangai Kutsvaka Umambo hwaMwari’

Jesu aireva here kuti vaKristu havafaniri kushanda kuti vawane zvekurarama nazvo?

Mateu 6:34 Inotsanangurwa—“Musambozvidya Mwoyo Pamusoro Pezuva Rinotevera”

Jesu akanga asiri kurambidza vanhu kuti varonge ramangwana ravo.

Kutsanangurwa kwaMateu 11:28-30—“Uyai Kwandiri, . . . Uye Ndichakupai Zororo”

Jesu aireva here kuti aizobvisa kudzvinyirirwa kwese ipapo ipapo?

Mako 1:15 Inotsanangurwa—“Umambo hwaMwari Hwaswedera”

Jesu aireva here kuti Umambo hwakanga hwatotanga kutonga?

Johani 1:1 Inotsanangurwa—“Pakutanga Shoko Rakanga Riripo”

Vhesi iyi inotiudza nezveupenyu hwaJesu asati auya panyika.

Johani 3:16 Inotsanangurwa—“Nekuti Mwari Akada Nyika Kwazvo”

Jehovha Mwari akaratidza sei kuti anoda mumwe nemumwe wedu uye kuti anoda kuti tirarame nekusingaperi?

Kutsanangurwa kwaJohani 14:6—“Ndini Nzira Nechokwadi Neupenyu”

Nemhaka yei munhu anoda kunamata Jehovha achifanira kuziva basa rinokosha rina Jesu?

Kutsanangurwa kwaJohani 14:27—“Ndinokusiyirai Rugare”

Jesu akapa vateveri vake vechokwadi rugare rwakaita sei? Tingawana sei rugare irworwo?

Kutsanangurwa kwaJohani 16:33—“Ini Ndakakunda Nyika”

Mashoko aJesu akabatsira sei vateveri vake kuti vazive kuti naivowo vanokwanisa kufadza Mwari?

Kutsanangurwa kwaVaRoma 5:8—“Patakanga Tichiri Vatadzi, Kristu Akatifira”

Sezvo vanhu vachifunga nekuita zvinhu zvisingaenderani nemitemo yaMwari yakarurama, tingaitei kuti tive shamwari dzaMwari iye zvino uye nekusingaperi?

VaRoma 10:13 Inotsanangurwa—“Dana Kuzita raIshe”

Mwari anopa vanhu vese mukana wekuti vaponeswe uye vawane upenyu husingaperi, pasinei nekuti ndeverudzi rupi kana kuti vane upenyu hwakaita sei.

Kutsanangurwa kwaVaRoma 12:2—“Pfungwa Dzenyu Ngadzishandurwe, Kuti Muve Vatsva”

Mwari anomanikidza vanhu kuti vachinje mararamiro avo here?

Kutsanangurwa kwaVaRoma 12:12—“Farai Mutariro, Tsungirirai Pakutambudzika, Rambai Muchinyengetera”

VaKristu vangaramba sei vakatendeka pasinei nekutambudzwa uye mamwe matambudziko avanosangana nawo?

Kutsanangurwa kwaVaRoma 15:13—“Mwari Wetariro Ngaakuzadzei Nemufaro Wose Norugare”

Mufaro nerugare zvinobatana papi netariro nemweya mutsvene?

Kutsanangurwa kwaVaFiripi 4:6, 7—“Musazvidya Mwoyo Nezvechinhu Chero Chipi Zvacho”

Minyengetero yakaita sei ingapiwa nevanamati vaMwari kuti vasanyanye kunetseka uye kuti vawane rugare mumwoyo mavo?

VaFiripi 4:13 Inotsanangurwa—“Ndinogona Kuita Zvinhu Zvese Nekuda kwaKristu”

Muapostora Pauro airevei paakanyora kuti aizopiwa simba “rekuita zvinhu zvese”?

Kutsanangurwa kwa2 Timoti 1:7—“Mwari Haana Kutipa Mweya Wokutya”

Mwari angabatsira sei munhu kuti akurire kutya ova neushingi hwekuita zvakarurama?