Enda pane zvauri kuda

Mapepa Pasi Pemuchina Wekuwacha

Paakabhabhatidzwa seChapupu chaJehovha, Zarina akadzokera kumusha kwake kuCentral Asia achibva kuRussia. Aida kunorera vana vake achivadzidzisa chokwadi chiri muBhaibheri. Sezvo akanga asina mari, aigara mukamuri rimwe chete nevabereki vake uye nehanzvadzi yake nemudzimai wayo. Vabereki vake vakamurambidza kudzidzisa vana vake Bhaibheri. Vakaudzawo vanasikana vake kuti vasataura naamai vavo nezveBhaibheri.

Zarina akafunga kuti angabatsira sei vana vake kuti vadzidze nezvaJehovha. (Zvirevo 1:8) Saka akanyengetera, achikumbira uchenjeri uye kutungamirirwa. Akabva atanga kuita zvaienderana nezvaakanyengeterera. Aipota achifamba-famba nevana vake achivaudza nezvekunaka kwezvinhu zvakasikwa. Kufamba kwavaiita ikoko kwakaita kuti vana vake vade kunzwa zvakawanda nezveMusiki.

Zarina akazotanga kuvabatsira achishandisa bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? * Akakopa ndima nemibvunzo zviri mubhuku racho achizviisa pamapepa. Akawedzerawo mimwe mitsara kuti vana vake vawedzere kunzwisisa. Akabva aviga mapepa acho pamwe chete nepenzura pasi pemuchina wekuwacha. Vana vake vaibva vaverenga ndima dzacho vonyora mhinduro.

Zarina akashandisa nzira iyi kudzidzisa vana vake zvitsauko zviviri zvebhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? kusvikira pavakazowana imwe imba yekugara. Pavakazotama, akanga ava kukwanisa kurera vana vake asingavhiringidzwi. Muna October 2016, vana vake vakabhabhatidzwa, uye vanofara kuti amai vavo vakashandisa uchenjeri kuti vavadzidzise zvinhu zvekunamata.

^ ndima 3 Mazuva ano vakawanda vava kushandisa bhuku rinonzi Rarama Nekusingaperi Uchifara!