Enda pane zvauri kuda

Kuparidza Chokwadi Chiri muBhaibheri

Inzwa zvakaitika Zvapupu zvaJehovha pazvaikurukura nevamwe chokwadi chiri muShoko raMwari.

Kubatsira Vashandi Vepachipatara Kuti Vasanyanya Kuzvidya Mwoyo

Manesi nevamwe vashandi vepane chimwe chipatara vakakurudzirwa sei panguva yeCOVID-19?

Mafashamo Akaunza Mashoko Akanaka

KuNicaragua kwakaita mafashamo uye vanhu vakawana rubatsiro kubva kuvanhu vavanga vasingafungiri.

Mudzimai Asingaoni Anopindurwa Minyengetero Yake

Mingjie akanyengetera kuti awane sangano revaKristu vechokwadi. Chii chakaita kuti ati munyengetero wake wapindurwa?

Mudzidzi weBhaibheri Mumwe Chete Anoguma Nevakawanda

Zvapupu zvaJehovha muGuatemala zvakakwanisa kushanyira vanhu vakawanda vanotaura mutauro wechiKekchi nemashoko ari muBhaibheri.

Mufundisi Anowana Mhinduro

Pashure pekunge mwanakomana wavo arwara ndokufa, mufundisi nemudzimai wake vakachema zvikuru. Asi vakabva vawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo yavo pamusoro perufu.

Vakafunga Kuti Aiva Mufundisi Wavo

Mumwe weZvapupu zvaJehovha kuChile akawana mukana wekuudza vanhu vaiva pamariro mashoko akanaka uye kuvatsanangurira kuti hakusi kuda kwaMwari kuti vanhu vafe.

Rwendo Rwatakaita Tichikwidza neRwizi Runonzi Maroni

Zvapupu 13 zvinoita rwendo rwekunozivisa mashoko etariro ari muBhaibheri kuvanhu vanogara kure nevamwe kunharaunda yeAmazon kuSouth America.

Mapurisa Anoperekedza Joseph

Mapurisa epane chimwe chitsuwa akabatsira sei Zvapupu zvaJehovha kuti zviparidze mashoko akanaka eUmambo hwaMwari?

Vakamira Kuti Vabatsire

Nei vakomana 5 vakabatsira muvakidzani pasinei nekuti kwaitonhora?

Musikana Akadzorera Bhegi Raakanhonga

Zvionere wega kuti nei mumwe weZvapupu zvaJehovha anogara kuSouth Africa akaita zvese zvaaigona kuti adzorere bhegi nechikwama zvaakanga anhonga muresitorendi.

“Ndinoita Zvandinokwanisa”

Kunyange zvazvo mbuya Irma vava kutosvitsa makore 90, vanonyorera vanhu tsamba vachivaparidzira uye vanhu vacho vari kutenda chaizvo.

Vaudze Kuti Unovada

Inzwa kuti Bhaibheri rakabatsira sei mumhuri kuti iwedzere kudanana uye kufara

“Madzidzisiro Aya Matsva!”

Mavhidhiyo ari pajw.org ari kufarirwa chaizvo nevadzidzisi uyewo nevamwe.

Mutsa wechiKristu Wakaratidzwa Kamwe Chete

Mutsa wakaratidzwa kamwe chete wakabatsira sei munhu aimbopikisa chokwadi cheBhaibheri kuti atange kuchifarira?

Usarasa Tariro!

Haufaniri kurasa tariro yokuti mumwe munhu achazogamuchira chokwadi. Verenga nezvevamwe vasina kurasa tariro uye chakaita kuti vasarasa tariro.

Akabudirira Pane Zvaainge Anyatsoronga

Verenga nezvemumwe musikana ane makore 10 wokuChile akashanda nesimba kuti akokere kuchirangaridzo vamwe vake vokuchikoro vanotaura mutauro weMapudungun.

Usangotarisa Zvakaita Munhu Nechekunze

Chii chakaitika mumwe weZvapupu zvaJehovha paakaramba achitaura nemunhu aisemesa aigara mumugwagwa uye aida kugara ari ega?