Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Zvapupu zvaJehovha vaKristu Here?

Hongu. Tiri vaKristu nemhaka yezvikonzero zvinotevera:

  • Tinoedza kunyatsotevedzera dzidziso uye mararamiro aJesu Kristu.1 Petro 2:21.

  • Tinotenda kuti Jesu ndiye achaita kuti tipone, “nokuti hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ratinofanira kuponeswa naro.”Mabasa 4:12.

  • Vanhu pavanova Zvapupu zvaJehovha, vanobhabhatidzwa muzita raJesu.Mateu 28:18, 19.

  • Tinonyengetera nomuzita raJesu Kristu.Johani 15:16.

  • Tinotenda kuti Jesu ndiye Musoro, kana kuti uya akagadzwa kuti ave nesimba pamunhu wose.1 VaKorinde 11:3.

Asi pane zvimwe zvinhu zvatakasiyana nezvimwe zvitendero zvinozviti ndezvechiKristu. Somuenzaniso, tinotenda kuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jesu Mwanakomana waMwari, kwete kuti chikamu chavanamwari vatatu. (Mako 12:29) Hatitendi kuti mweya unoramba uchirarama kana munhu afa, kuti muBhaibheri mune Magwaro anoti Mwari anotambudza vanhu mumoto nokusingaperi, kana kuti vaya vanotungamirira muzvitendero vanofanira kupiwa mazita anovakwidziridza kudarika vamwe.Muparidzi 9:5; Ezekieri 18:4; Mateu 23:8-10.