Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvapupu zvaJehovha vaKristu Here?

Hongu. Tiri vaKristu nemhaka yezvikonzero zvinotevera:

  • Tinoedza kunyatsotevedzera dzidziso uye mararamiro aJesu Kristu.​—⁠1 Petro 2:⁠21.

  • Tinotenda kuti Jesu ndiye achaita kuti tipone, “nokuti hapana rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ratinofanira kuponeswa naro.”​—⁠Mabasa 4:⁠12.

  • Vanhu pavanova Zvapupu zvaJehovha, vanobhabhatidzwa muzita raJesu.​—⁠Mateu 28:​18, 19.

  • Tinonyengetera nomuzita raJesu Kristu.​—⁠Johani 15:⁠16.

  • Tinotenda kuti Jesu ndiye Musoro, kana kuti uya akagadzwa kuti ave nesimba pamunhu wose.​—⁠1 VaKorinde 11:⁠3.

Asi pane zvimwe zvinhu zvatakasiyana nezvimwe zvitendero zvinozviti ndezvechiKristu. Somuenzaniso, tinotenda kuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jesu Mwanakomana waMwari, kwete kuti chikamu chavanamwari vatatu. (Mako 12:​29) Hatitendi kuti mweya unoramba uchirarama kana munhu afa, kuti muBhaibheri mune Magwaro anoti Mwari anotambudza vanhu mumoto nokusingaperi, kana kuti vaya vanotungamirira muzvitendero vanofanira kupiwa mazita anovakwidziridza kudarika vamwe.​—⁠Muparidzi 9:⁠5; Ezekieri 18:⁠4; Mateu 23:​8-⁠10.