MuBhaibheri, shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “chechi” rinoreva boka revanamati, kwete chivako chinonamatirwa.

Ona muenzaniso uyu: Muapostora Pauro paakanyorera vaKristu vokuRoma, akatumira kwaziso kune murume nemudzimai vaainamata navo Akwira naPrisira, uye akawedzera kuti: “Ndikwazisireiwo chechi inonamatira pamba pavo.” (VaRoma 16:5, Contemporary English Version) Pauro akanga asiri kukwazisa chivako. Asi aikwazisa vanhu, vainamatira pamba pavo. *

Saka panzvimbo pokudana nzvimbo dzatinonamatira tichidziti chechi, tinoti “Imba yoUmambo.”

Sei Ichinzi “Imba yoUmambo yeZvapupu zvaJehovha”?

Mashoko aya akakodzera nokuda kwezvikonzero zvakati kuti:

  • Chivako ichi imba, kana kuti inzvimbo yokunamatira.

  • Tinoungana kuti tinamate Jehovha, Mwari anotaurwa muBhaibheri, uye kuti tipupurire nezvake.Pisarema 83:18; Isaya 43:12.

  • Tinounganawo kuti tidzidze nezveUmambo hwaMwari, uhwo Jesu aigara achitaura nezvahwo.Mateu 6:9, 10; 24:14; Ruka 4:43.

Wakasununguka kuenda paImba yoUmambo iri pedyo newe kuti uzvionere kuti Zvapupu zvaJehovha zvinonamata sei.

^ ndima 3 Kwaziso dzakadaro dzinowanikwawo pana 1 VaKorinde 16:19; VaKorose 4:15; uye Firimoni 2.