Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Munotenda Muna Jesu Here?

Munotenda Muna Jesu Here?

Hongu. Tinotenda muna Jesu, uyo akati: “Ndini nzira nechokwadi noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri.” (Johani 14:6) Tinotenda kuti Jesu akabva kudenga achiuya pasi pano uye akapa upenyu hwake hwakakwana sechibayiro chorudzikinuro. (Mateu 20:28) Kufa nokumutswa kwaakaitwa zvinoita kuti vaya vanotenda maari vawane upenyu husingaperi. (Johani 3:16) Tinotendawo kuti pari zvino Jesu ari kutonga saMambo woUmambo hwaMwari hwokudenga, uhwo huchaunza rugare panyika nokukurumidza. (Zvakazarurwa 11:15) Uye tine chokwadi nemashoko aJesu aakataura okuti: “Baba vakuru kwandiri.” (Johani 14:28) Saka hatinamati Jesu, nokuti haasi Mwari Wemasimbaose.

 

 

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Jesu Kristu Ndiani?

Dzidza kuti nei Jesu akafa, rudzikinuro chii, uye kuti iye zvino Jesu ari kuitei.

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Nyanzvi Dzakadzidza Dzinobvuma Here Kuti Jesu Akamborarama?

Ona kuti vanobvuma here kuti Jesu akamborarama kana kuti kwete.