Enda pane zvauri kuda

Hofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu uye panzvimbo dzatinodhindira mabhuku. Sarudza nzvimbo yaunoda uye ona nguva yokuratidzwa zvinoitwa ipapo.

Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.

Philippines

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei. Munofanira kubhuka pachiine vhiki kana kudarika. Kana muri kuzoda kushanya panguva yemazororo, tinokukurudzirai kuti mubhuke pachiine nguva yakareba.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu?

Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai?Kuti pasazove nevanhu vakawandisa panguva imwe chete, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, musakurumidzisa kusvika, asi munogona kuuya henyu pasara awa imwe chete kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.

Munobhuka sei? Bayai pakanzi “Bhuka”

Munogona kukanzura zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “Chinja Zvawabhuka”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kukanzura kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa Zvinoitwapo

186 Roosevelt Ave

San Francisco del Monte

1105 QUEZON CITY

PHILIPPINES

+63 2-3224-4444

Muchidimbu

Tinoshandura Nharireyomurindi mumitauro misere inonyanya kushandiswa muPhilippines. Tinorekodha maCD nemavhidhiyo mumitauro gumi. Tinotumira mabhuku kuungano dzinopfuura 3 472.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi.