Enda pane zvauri kuda

Hofisi Uye Kuratidzwa Zvinoitwapo

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu uye panzvimbo dzatinodhindira mabhuku. Sarudza nzvimbo yaunoda uye ona nguva yokuratidzwa zvinoitwa ipapo.

Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.

Britain

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu? Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai? Kuti vanhu vasazowandisa panguva imwe chete, tinokukumbirai kuti musakurumidzisa kusvika, asi munogona kuuya henyu pasara awa imwe chete kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.

Munobhuka sei? Kana muine vanhu vasingapfuuri 20 muboka renyu, bayai pakanzi “Make a Reservation—Fewer Than 20 People.” Asi kana vachipfuura 20, itai zvekufona.

Munogona kukanzura zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “View or Change Reservations.”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kukanzura kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa zvinoitwa pamahofisi edu

1 Kingdom Way

West Hanningfield

CHELMSFORD

CM2 8FW

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Muchidimbu

Tinoona nezvebasa rinoitwa neZvapupu zvaJehovha muBritain, Ireland, uye Malta. Tinoshandura mabhuku anotsanangura Bhaibheri mumitauro yakasiyana-siyana kusanganisira mutauro wechiIrish, Scottish Gaelic, chiWelsh uye mutauro wemasaini wemuBritain. Tinorekodhawo mavhidhiyo nezvimwewo zvekuteerera.

Kuona Pasina Ari Kukutungamirirai

  1. “Nhoroondo Yedu”: Nzvimbo iyi inoratidza nhoroondo yekutanga kwebasa rekuparidza muBritain nemuIreland.

  2. “Bhaibheri muBritain”: Nzvimbo iyi inoratidza maBhaibheri asingachanyanyi kuwanika uye inoratidza kushandurwa kweBhaibheri kwemazana emakore akapfuura.

  3. Madhipatimendi eMahofisi eBritain: Nzvimbo iyi inoratidza mavhidhiyo anoratidza kuti basa riri kuitwa sei pabazi reBritain.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi