Crystal, akabatwa chibharo achiri mwana uye ari kurondedzera kuti Bhaibheri rakamubatsira sei kuti ave neukama naJehovha Mwari uye kuti ararame upenyu hune chinangwa.