Tom aida chaizvo zvekunamata Mwari, asi zvinoitwa mumachechi zvakaita kuti apedzisire asingachadi kunamata. Inzwa kuti kudzidza Bhaibheri kwakamubatsira sei kuti achinje mafungiro ake.