Kuparidza Kwatinoita Pachena

KUPARIDZA PACHENA

Mushandirapamwe Wakaitwa kuLapland

Inzwa kufara kwakaita vanhu vekuLapland pavakaparidzirwa neZvapupu zvaJehovha.

KUPARIDZA PACHENA

Mushandirapamwe Wakaitwa kuLapland

Inzwa kufara kwakaita vanhu vekuLapland pavakaparidzirwa neZvapupu zvaJehovha.

Kuparidza Nezvingoro muGermany

Zvapupu zvakaisa zvingoro muBerlin, Cologne, Hamburg, Munich, uye mune mamwe maguta. Zvingoro izvi zvingabatsira here kunoendwa nevanhu vekuGermany kumbonofurwa nemhepo?

“Chipo Chinobva Kuna Mwari” Chinowanika Muguta Reupfumi

Vana vechikoro nevadzidzisi vavo vakanakidzwa nemaBhaibheri, mabhuku anotsanangura Bhaibheri nemavhidhiyo airatidzwa paGaudeamus book fair muRomania.

Kuparidzira vaSinti nevaRoma muGermany

Pamushandirapamwe wakaitwa muna 2016, Zvapupu zvaJehovha zvakapa vanhu matract anoda kusvika 3 000. Zvapupu zvaJehovha zvakakurukura nevaSinti nevaRoma vanopfuura 360, uye 19 vakatanga kudzidziswa Bhaibheri.

Kuratidzwa Kweimwe Mhando Yepfuma muBotswana

Vana vakabayiwa mwoyo pavakaratidzwa makatuni aIva Shamwari yaJehovha, ayo anoratidza mashandisiro atingaita zvinotaurwa neBhaibheri.

Kuparidzira Vanhu Vanofamba Nengarava

Zvapupu zvaJehovha zvakaronga kudzidzisa Bhaibheri kuvanhu vanofamba nengarava. Vamwe vavo vakagamuchira sei mashoko avakaparidzirwa?

Kuudza Vanhu vemuParis Nezvetariro Iri muBhaibheri

Zvapupu zvaJehovha zvakaita mushandirapamwe unokosha wekuudza vanhu tariro yazvo iri muBhaibheri yekurarama munyika isina kusvibiswa.

Kuparidzira Marudzi Evanhu Vakatanga-Tanga Kugara muCanada

Zvapupu zvaJehovha zvinoparidza mashoko emuBhaibheri kuvanhu vemarudzi akatanga-tanga kugara muCanada kuti vadzidze nezveMusiki mururimi rwaamai.

Kuwana Mashoko Akanaka Pamhemberero Yakaitwa kuNew York City

Pamutambo unonzi “Gateway to Nations” wakaitwa muna 2015, vazhinji vakafadzwa nemabhuku avairatidzwa neZvapupu zvaJehovha mumitauro yavo.

Kuyambuka Gungwa Netsoka Kuti Vanoparidza

Zvapupu zvaJehovha zvinofamba netsoka zvichienda kunoparidzira vanhu vanogara pazvitsuwa zvinozivikanwa seHalligen.

Kuparidza Kunzvimbo Dziri Kumusoro kweEurope neNorth America

Kunyange zvazvo zvisiri nyore kuparidza kunzvimbo dziri kure, Zvapupu zvaJehovha zviri kupedza nguva yakareba zvichidzidzisa vanhu Bhaibheri.

Kushambadzira JW.ORG paBook Fair Yakaitwa kuToronto

Zvapupu zvaJehovha zvakapa vanhu mabhuku, zvakavaratidza mavhidhiyo, uye zvakavaratidza kuti jw.org inoshanda sei. Vanhu vaishanya vakazviona sei?

Kuparidza Kunzvimbo Iri Kwayo Yoga—Ireland

Mhuri iri kutsanangura kuti kuparidza Shoko raMwari kuIreland kwakavabatsira sei kuti vabatane.

Zvingoro Zvemabhuku Zvinopfuura 165 000

Kuparidza paimba neimba ndiyo nzira huru ichiri kushandiswa neZvapupu pakuparidza. Asiwo, kuparidzira nezvingoro zvemabhuku kuri kubudirira zvikuru.

Kuparidza Kunzvimbo Iri Kwayo Yoga—Australia

Ona kunakidzwa kwemhuri yeZvapupu zvaJehovha iri kunoparidzira kwevhiki vanhu vanogara kumapurazi emuAustralia.

Kukusha Shoko raMwari paJW.ORG

Zvapupu zvaJehovha zvemazera ose zvinofarira jw.org yakanatsiridzwa kuti vaparidzire vanhu vakawanda nezvemashoko akanaka oUmambo hwaMwari.