Ona kuti kudzidza Bhaibheri kuri kubatsira sei vasungwa.