Enda pane zvauri kuda

Kuratidzwa Zvinoitwa paBheteri

Tinokukoka kuti uzoona zvinoitwa pamahofisi edu ayo atinoti Bheteri. Unogona kuona zvinoitwa pane mamwe mahofisi edu usina anokutungamirira.

Yambiro nezveCoronavirus (COVID-19): Munyika dzakawanda takamisa urongwa hwekuti vanhu vauye vachizoona mahofisi edu. Kana paine hofisi yawanga uchida kuona tinokumbira kuti uifonere.

Brazil

Kubhuka Zuva Raunoda Kushanyira Mahofisi Edu

Munofanira kutanga mabhuka musati mauya kuzoshanyira mahofisi here? Ehe. Kuti pasazove nevanhu vakawandisa, tinokukumbirai kuti pamunouya kuzoshanyira mahofisi edu, mutange mabhuka pasinei nekuti muri kushanya makawanda sei.

Kana musina kubhuka, zvinoita here kuti muzoratidzwa mahofisi edu? Kana musina kubhuka, tinogona kuzotadza kukuratidzai mahofisi. Nzvimbo iripo haitibvumiri kuti tive nevashanyi vakawandisa pazuva rimwe chete.

Munofanira kusvika nguvai? Kuti vanhu vasazowandisa panguva imwe chete, tinokukumbirai kuti musakurumidzisa kusvika, asi munogona kuuya henyu pasara maminitsi 30 kuti nguva dzamakabhuka dzikwane.

Munobhuka sei? Bayai pakanzi “Make a Reservation.”

Munogona kukanzura zvamakabhuka here? Ehe. Bayai pakanzi “View or Change Reservations.”

Ko kana musi wamuri kuda kubhuka wakazara? Garai muchitarisa website ino. Vamwe vanogona kukanzura kana kuchinja musi wavakabhuka.

Kuratidzwa zvinoitwa pamahofisi edu

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

BRAZIL

+55 15-3322-9000

Kuona Pasina Ari Kukutungamirirai

Bhaibheri Uye Munyori Waro. Chikamu ichi chinoita kuti vanhu varemekedze Munyori weBhaibheri Jehovha Mwari uye chinotaurawo nezvedingindira reBhaibheri: Umambo hwaMwari. Mucharatidzwawo kuti Bhaibheri rakachengetedzwa sei kusvikira nhasi, uye kuti Jehovha akaita sei kuti mashoko arimo asachinjwa pasinei nezvaiedza kuitwa nevanhu vaipikisa.

Nhoroondo Yedu. Chikamu ichi chinoratidza kuti Jehovha akakomborera sei basa rekuparidza range richiitwa muBrazil kwemakore 120 apfuura. Mucharatidzwawo zvimwe zvakawanikwa zvinoratidza matangiro akaita basa rekuparidzira uye kukura kwarakazoita muBrazil, pasinei nekutambudzwa uye kupikiswa.

Dhaunirodha kabhuku kanoratidza zvinoitwa pahofisi